جلوگیری از انحرافات اجتماعی

خانواده از طریق جایگزین سازی و یا تخصیص پایگاه به اعضای جدید خود برخی از موقعیت‌های اجتماعی را تفویض می‌کند. از طریق تولد مشروع، موقعیت فرزند در مجموعه روابط و تعهدات خویشاوندی... دنباله مطلب