مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و …

انجام مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک خصوصی و دولتی شهرستان کاشان.تعیین رابطه بین اثرات کیفیت زندگی کاری

Read more

منابع مقالات علمی : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

نمودار شماره ۶- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب میزان تحصیلات ۶۱نمودار شماره ۷- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری ۶۳نمودار شماره ۸-

Read more

دسترسی به منابع مقالات : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

۳-۲- روش پژوهش ۴۹۳-۳ جامعه آماری ۵۰۳-۴- نمونه آماری ۵۰۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۱۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه ۵۲۳-۶-۱- تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه ۵۲۳-۶-۲-

Read more