دلبستگی به خانواده

در مطالب بالا به سوال دوم یعنی «ابعاد کارکردی خانواده در آموزه‌های قرآنی چگونه ترسیم گردیده است؟» و به عبارتی دیگر چرایی خانواده اسلامی ‌پاسخ داده شد. اینکه خانواده اسلامی‌ چه... دنباله مطلب

دلبستگی به خانواده

7. مشکلات و مسائل جزیی به سادگی به بحران یا تشنج تبدیل می‌شود به بیان دیگر خانواده هر آن بر اثر یک اصطکاک جزیی اماده انفجار رفتاری است، اغلب حریم‌ها شکسته و اماده فروپاشی است. 8.... دنباله مطلب