سامانه پژوهشی – ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در …

۲۲ foreach element  Schd-List do۲۳ notifyuser(); شکل ۳-۱۰٫ الگوریتم کلی روش زمانبندی ارائه شده ۳-۸- یک روش بهبودسازی به وسیله کلونی مورچگان به منظور زمان بندی

Read more