علمی : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان ۲۳-۲۱ توسعه قابلیت های انسانی ۲۷-۲۴ مدیریت ارتباط بامشتری سوالات ۱ تا ۱۴ پرسشنامه ۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه۳-۶-۱-

Read more

دسترسی به منابع مقالات : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

۳-۲- روش پژوهش ۴۹۳-۳ جامعه آماری ۵۰۳-۴- نمونه آماری ۵۰۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۱۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه ۵۲۳-۶-۱- تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه ۵۲۳-۶-۲-

Read more

تحقیق – بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه …

۹-۳-۲٫ طبقهبندیهای اعتمادطبقهبندیهای متفاوتی از اعتماد ارائه شده است که هر کدام با توجه به زمینه مورد مطالعه و سطح تجزیه و تحلیل با هم

Read more