متن کامل – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

۴-۳ آمار استنباطی در این بخش برای آزمون فرضیات، از آزمون‌های t-test و فریدمن استفاده‌شده است.۴-۳-۱ آزمون t-test برای فرضیات تحقیقدر این آزمون ابتدا میانگین پاسخ‌های هر یک

Read more

سایت مقالات فارسی – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی و سلامت …

ارزیابی عملکرد کارکنان ۱۸۴ ۱۹۰/۲ ۸۱۷/۰ ۰/۰ جدول ۴-۶ (آزمون t-test برای فرضیه دوم)نتایج این آزمون نشان می‌دهد که در سطح اطمینان ۹۵%، چون P_Value

Read more