دسترسی متن کامل – مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

۹۴۰/۵- ۴۴۰/۰- ۰۹۴/۰ ۵۶۱/۰- پرداخت منصفانه ۰۰۰/۰ ۷۶۸/۱۸ ۲۴۱/۰ ۵۳۲/۴ مقدار ثابت بانک ملت ۰۰۰/۰ ۳۵۶/۵- ۴۰۳/۰- ۰۶۹/۰ ۳۶۹/۰- پرداخت منصفانه متغیر وابسته: مدیریت ارتباط

Read more

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

متغیر وابسته: مدیریت ارتباط با مشتری متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیونی میباشد که در جدول فوق آمده است.معادله رگرسیونی را

Read more

منابع مقالات علمی : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

جدول ۱۲- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی مدیریتارتباطبامشتری ۲۴/۳ ۶۳۲/۰ ۴۴۳/۰- ۳۰۶/۰ با توجه به

Read more

فایل دانشگاهی – بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا …

عنوان:بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلیسینا همدان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ نام نویسنده: اکرم خدایاری نام

Read more