بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان …

جدول (۳-۴) حکمروایی شایسته مولفه گویه (مقیاس ترتیبی) مشارکت گرایی مدیریت روستا با سایر تشکل‌های محلی (پایگاه بسیج، تعاونیها و…) همکاری می‌کند. مدیریت روستا با

Read more

فایل – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان …

جدول (۳-۳) سرمایه اجتماعی مولفه گویه (مقیاس ترتیبی) شبکه اجتماعی همواره در مراسمهای محلی (جشن‌ها، عزدارای‌ها و…) روستا شرکت میکنم. در گردهمایی‌ها و جلسات رسمی

Read more