دسترسی متن کامل – تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان- قسمت …

میزان متابولیک تحت کنترل هورمون‌های مختلفی است؛ لذا به راحتی نمی‌توانیم در کوتاه مدت آن را تغییر دهیم. در مقابل می‌توانیم سطح فعالیت و ورزش

Read more