دسترسی متن کامل – مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

۹۴۰/۵- ۴۴۰/۰- ۰۹۴/۰ ۵۶۱/۰- پرداخت منصفانه ۰۰۰/۰ ۷۶۸/۱۸ ۲۴۱/۰ ۵۳۲/۴ مقدار ثابت بانک ملت ۰۰۰/۰ ۳۵۶/۵- ۴۰۳/۰- ۰۶۹/۰ ۳۶۹/۰- پرداخت منصفانه متغیر وابسته: مدیریت ارتباط

Read more

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

متغیر وابسته: مدیریت ارتباط با مشتری متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیونی میباشد که در جدول فوق آمده است.معادله رگرسیونی را

Read more

منابع مقالات علمی : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

جدول ۱۲- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی مدیریتارتباطبامشتری ۲۴/۳ ۶۳۲/۰ ۴۴۳/۰- ۳۰۶/۰ با توجه به

Read more

علمی : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان ۲۳-۲۱ توسعه قابلیت های انسانی ۲۷-۲۴ مدیریت ارتباط بامشتری سوالات ۱ تا ۱۴ پرسشنامه ۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه۳-۶-۱-

Read more

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

از ﻧﮑﺎت ﻗﻮت ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای اﺟﺮای

Read more