تصمیم گیری چند شاخصه

(1) در این رابطه k یک مقدار ثابت است. از آنجا که رابطه فوق در محاسبات آماری مورد استفاده است به نام آنتروپی توزیع احتمال نامیده می شود. واژگان آنتروپی و عدم اطمینان در یک مفهوم به کار می... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

0.274105صومای برادوست200.196411نازلو210.195344شاهیندژ220.154536پلدشت230.11207مهاباد240.105902پیرانشهر9.21شکاف توسعهرتبه بندی مناطق آموزشی از نظر شاخص پیشرفت تحصیلی(شناختی)برای رتبه بندی مناطق آموزش و... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

پلدشت1.5شکاف توسعهرتبه بندی مناطق آموزشی از نظر شاخص فرایند مدرسه برای رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در شاخص فرایند مدرسه از میانگین متغیرهای ادراک دانش آموزاز... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

2.70رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش بر اساس شاخص نیروی انسانیبرای رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در شاخص نیروی انسانی از شاخص های زیر استفاده شده... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

0.20134822شوط0.12977123مرحمت آباد0.10947324شکاف توسعه6.01رتبه بندی مناطق از نظر شاخص‌ دانش‌آموزیشاخص دانش آموزی از تلفیق شاخص های زیر تشکیل شده... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

با کمک گرفتن از دفتر طرح و برنامه، اطلاعات مربوط به نیروی انسانی و فضاهای آموزشی مناطق کسب گردید. در نهایت برای کسب اطلاعات درباره معدل مقطع دبیرستان به تفکیک مناطق به قسمت... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

مفهومتعداد جامعه آماریحجم نمونهضریب اطمینانسطح خطای مورد قبولنسبت ویژگی مورد نظر در جامعه1-pدانش آموزان10884675096/1036/05/05/0جهت محاسبه حجم نمونه آماری از روش کوکران به شرح زیر استفاده شده... دنباله مطلب

تصمیم گیری چندمعیاره

درصدقبولیدانش‌آموزاندرکنکورسراسریتجربی درمنطقه،درصدقبولیدانش‌آموزاندرکنکورسراسریانسانی... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

ب. تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از زبان آذری ، کردی، فارسی و غیره می باشد.استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی، در شمال غربی کشور واقع شده و بر اساس آخرین تقسیمات اداری و... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

ب. تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از ساختار خانواده تعداد فرزندان و وضعیت زندگی با یکی از والدین، هر دو والد، زندگی با افراد دیگر بجز پدر و مادر شامل مادربزرگ ، پدر بزرگ ، سایر... دنباله مطلب