منبع پایان نامه درمورد عزت نفس، صاحب نظران، اعتماد متقابل، سابقه خدمت

است و توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان، یکی از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و تأمین بقا در سازمانهای امروزی است (گودرزی و گمینیان، 1381). دیدگاههای مختلف توانمندسازی الف –... دنباله مطلب

نظریه همسان همسری

6) ازدواج خصوصی: در این نوع ازدواج نه‌تنها رعایت موازین شرعی ضروری نیست بلکه طرفین ملزم به رعایت مقررات عرفی نیز نیستند. این نوع ازدواج که در آن فردیت و فردگرایی به اوج خود می‌رسد و به... دنباله مطلب

تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی

بطورکلی، انتشار و گسترش فناوری های نوین در سطح مزارع بهره برداری مطلوب از منابع و ظرفیت های موجود موثر واقع می شود (Sezgin, et al.,2011:777) و نتایجی همچون؛ افزایش راندمان تولید، افزایش درآمد،... دنباله مطلب

تحقیق درباره سرمایهی اجتماعی

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان به پاس عاطفهی سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان می باشد به پاس قلب های بزرگشان که... دنباله مطلب

یادگیری سازمانی

قابلیّت هایی است که توسط گروه و در درون آن به دست می آید (مارکوارد، 1996؛ ترجمه زالی، 1385 : 35). یادگیری سازمانی : یادگیری سازمانی، فرایندی است که طی آن با تغییر قوانین و راهبردهای... دنباله مطلب

عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی و متغیرهای آن

عوامل نه گانه ی  کیفیت زندگی و شاخص‌های به‌کار گرفته شده در نمایش چنین عواملی عبارتند از: –      تعالی مادی : سرانه تولید ناخالص ملی –      سلامتی : امید به زندگی در بدو... دنباله مطلب

عملکرد دانش آموزان

اکنون حدود 30 سال است که پذیرفته شده است، مفهوم اختصاصی آموزش مدرسه ای تأثیر معینی بر آموزش و طرز فکر دانش آموزان دارد که فراتر از آثار عمدی اجتماعات آن ها یا توانایی های اولیه در... دنباله مطلب

سلسله مراتب اجتماعی

همه اشکال سوسیالیسم امیدوارند که جامعهای مساواتطلب ایجاد کنند؛ جامعهای که همه اعضا را زیربال حمایت خود بگیرد و برای ریشهکن ساختن فقر یا کاهش آثار آن به مؤسسات خیریه خصوصی نیازی... دنباله مطلب

تو مرو سوی گُنَه با اشتیاق گفت پیغمبر به اسمِ دین باق ابغض الاشیاء عندی، الطلاق ما درا ای گوهر نایاب من مادرا ای مهر عالمتاب من مادرا الحق که شمع خانه ای رونق این کلبه و کاشانه... دنباله مطلب