ناصرالدین شاه

گ روده راست توی شکم نداشتن: کنایه از همیشه دروغ گفتن(دهخدا، 1390، 2846)«دروغگوی پدرسوخته، یک روده راست تو شکم همچه آدمهایی نیست! به خیالش با دسته کورها معامله دارد!»(دولت…، 1383،... دنباله مطلب

لجبازی

«همه اهل خانه را به خنده وا می‌داشتی و بچه‌ها از خنده روده بر می‌شدند آن ساعتی که تو دماغت چاق بود.»(دولت…، 1383، روزگار…، ج2، 269) دماغش را هم نمیتواند بالا بکشد: کنایه از این که... دنباله مطلب

فرزندان

«شما دست من را میان حنا گذاشتید، شما پشت ما را خالی کردید.»(دولت…، 1368، 2586) دست کسی رو شدن: آشکار شدن مقصود و هدف معمولاً توطئه آمیز(انوری، 1383)«اگر کسانی دنبال تو آمده باشند پی من هم... دنباله مطلب

خرده فروش

در باغ سبز نشان دادن: وعده‌های فریبنده دادن، با آغازی فریبنده امیدِ واهی ایجاد کردن(نجفی، 1387)«خانعمو گفت: … ما برای او بد نبودهایم. اما … عقرب به عادت نیش می‌زند. از این گذشته،... دنباله مطلب

استخراج

«… در همان حال که زنش را با عتاب و دشنام به کمک می‌خواست و می‌گفت: «خواب خرس دارد زنکه…»(دولت…، 1383، روزگار…، ج1، 376) خواب هفتم و هشتم: این عبارات کنایی در منابع یافت نشد. در... دنباله مطلب