پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، بیمارستان ها، رضایت شغلی، رضایت شغل

و نمودار (4-2) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه در سنین 40-31 سال قرار داشتند ( 4/45٪ ) در حالی که پرستاران با سنین بیشتر از 50 سال تنها 6/3٪ از پرستاران مورد مطالعه را تشکیل... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، رگرسیون، رضایت شغلی، رضایت شغل

مقدار ثابت2.8121.0052.797.006.8324.791 نمره جواخلاقی-.242.094-2.586.010-.427-.058 سن-.174.155-1.121.263-.478.131 جنس.444.3731.190.235-.2901.178 تحصیلات.141.248.568.570-.347.629 سابقه-.173.108-1.604.110-.384.039 رسمی.914.2603.518.001.4021.425 ... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درباره جو اخلاقی، تعهد سازمانی، نیت ترک خدمت، رگرسیون

تر از سایر سازمان هاست؟ نمودار شماره 4-8) توزیع فراوانی نمره رضایت شغلی پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت4-3-3)توصیف تعهد سازمانی پرستاران ضمیمه3 توزیع فراوانی نظرات... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، توزیع فراوانی، بیمارستان ها، رگرسیون

گیرد. جدول همبستگی پیرسون اطلاعاتی در مورد ماهیت، قدرت و معنا داری روابط دو متغیر در میان متغیرهای پژوهش ما، فراهم می کند. همبستگی از ارزیابی تغییرات یک متغیر بر اثر تغییرات متغیر... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، نیت ترک خدمت، جامعه آماری، تعهد سازمانی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان که مرتبط با پژوهش حاضر هستند و میدان این مطالعه را تشکیل می دهند، به عنوان جامعه آماری این تحقیق در نظرگرفته شده اند. این جامعه شامل 1466 نفر... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درباره نیروی انسانی، تعهد سازمانی، نقض قرارداد، حفظ کارکنان

نوعی قرارداد روان شناختی به وجود می آید. نقض قرارداد روان شناختی، نوعی واکنش احساسی و شناختی درباره انتظارات بدوِ استخدام بوده و نیت ترک خدمت، می تواند طبق تئوری مبادله اجتماعی،... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، عوامل بهداشتی، ضریب همبستگی

حال، در اثر بى عدالتى به این نتیجه نیز مى رسند که سازمان براى آنها ارزش زیادى قائل نیست(گل پرور و نادى، 1391،گل پرور و اشجع، 1386 ؛ خاکسار و همکاران، 1386 ). با این حال، این احتمال نیز مطرح... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درباره ارزش های اخلاقی، جو اخلاقی، نظام ارزشی، رضایت شغلی

دولتی منابع انسانی و به صورت خاص در حوزه مدیریت رفتار سازمانی قرار می گیرد. 2- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق از آبان ماه 1392 تا پایان شهریور ماه 1393 است.3- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، اثرات ثابت، اظهار نظر حسابرس

این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می‌کند، این... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد رگرسیون، اظهار نظر حسابرس، آزمون فرضیه، متغیر مجازی

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره زمانی 1387 تا 1391 خواهد بود که روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می باشد:1) درقلمرو زمانی پژوهش فعال باشند 2) قبل از سال... دنباله مطلب