علمی : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان ۲۳-۲۱ توسعه قابلیت های انسانی ۲۷-۲۴ مدیریت ارتباط بامشتری سوالات ۱ تا ۱۴ پرسشنامه ۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه۳-۶-۱-

Read more

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

از ﻧﮑﺎت ﻗﻮت ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای اﺟﺮای

Read more

منابع مقالات علمی : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖCRM در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:اﻟﻒ) آﻣﻮزشﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ

Read more

تحقیق دانشگاهی – مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺤﯿﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮیاراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی۲-۲-۵-۴- اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺎﻟﺒﺮﯾﺚ[۴۰] و راﺟﺮز[۴۱]ﮔﺎﻟﺒﺮﯾﺚ و راﺟﺮز

Read more

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در وارد ﮐﺮدن CRM و ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻔﺎ نمود، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ

Read more

مقاله دانشگاهی – مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در …

۲-۱-۸-۱- اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﯾﻦ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎر و ﻧﻮع ﮐﺎر مطابق ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﯽ

Read more

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در …

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺪاوم ﻋﻠﻞ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف ﮐﻠﯽ آن ﻫﺎمدﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ وﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ وﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽﺗﺎﮐﯿﺪ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ(ﺗﻤﺠﯿﺪی،۱۳۸۶) .۲-۱-۵-۲- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی

Read more

متن کامل – مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری وﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻓﻨﺎوری

Read more