تحلیل-محتوای-کتب-هدیه-های-آسمانی-از-حیث-توجّه-به-مفاهیم-پیشگیرانه-از-جرم

دانشگاه قمدانشکده آموزش های الکترونیکیپایان نامه حقوق جزا و جرم شناسیعنوان:تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرماستاد راهنما:دکتر

Read more

شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی- قسمت ۳

جدول۲-۲: ارکان و ساختار سند اخلاقی………………………………………………………..۹۴   نمودار۲- ۱: نسبت بین ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی……………………………………….۹۷   نمودار۲-۲: مدل و چارچوب نظری تحقیق………………………………………………….۱۰۳   جدول۳-۱آماره پایایی……………………………………………………………………………..۱۰۹

Read more

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۲۵

در جدول فوق با بهره گرفتن از آزمون t مستقل به بررسی تاثیر میزان آموزش و دوره های حین خدمت ضابطین در مقبولیت و اعتبار

Read more