شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

دانشگاه بیرجنددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه علوم تربیتیپایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته­ علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطهاستاد راهنما:

Read more

تحلیل-محتوای-کتب-هدیه-های-آسمانی-از-حیث-توجّه-به-مفاهیم-پیشگیرانه-از-جرم

دانشگاه قمدانشکده آموزش های الکترونیکیپایان نامه حقوق جزا و جرم شناسیعنوان:تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرماستاد راهنما:دکتر

Read more