منبع پایان نامه درباره سطح معنی داری، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، سابقه خدمت

داری(sig)آزمون tضریب استاندارد شده(β)هوش هیجانی۴۷۷/۰۷۱۳/۰۰۵۰/۰خلاقیت و نوآوری۰۶۲/۰۸۷۹/۱۱۶۱/۰دانش و دانایی۰۰۰/۰۹۹۰/۳۳۵۷/۰هوش عملی۰۰۱/۰۳۶۵/۳۲۶۴/۰متغیر مستقل: هوش استراتژیکمتغیر وابسته: رفتار کارآفرینانه همان طور که در جدول بالا نشان داده شده

Read more