صنعت بانکداری

………………………………………………………………………………۷۳جدول (۳-۱) : نام و تعداد پرسنل شعب ……………………………………………………………………………………………………۸۴جدول (۴-۱) : عوامل نهایی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۹۴جدول (۴-۲) : جدول پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری

Read more

تحلیل سلسله مراتبی

……………………………………………………………۲۹۲-۴-۹-۱- مشتری راضی ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱۲-۴-۹-۲- مشتری ناراضی ……………………………………………………………………………………………………………………۳۱۲-۴-۹-۳- مشتری خشمگین ……………………………………………………………………………………………………………….۳۱۲-۴-۹-۴- مشتری شاد ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱۲-۴-۹-۵- مشتری شیفته ( به وجد آمده )………………………………………………………………………………………….۳۲۲-۴-۱۰- تعامل با مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………۳۲۲-۴-۱۱- ارزش

Read more