شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

مسئوولیت کیفری

می رسد این تعبیر حاکی از این اندیشه است که چون اسناد مادی به رکن مادی جرم تعلق دارد، و نهاد «جرم» غیر از نهاد …

مسئولیت کیفری

ج) اهلیّت جزایـیاهلیّت جزایی به یک «حالت خاص» یا «وضعیت معین» در شخص گفته می شود که چنانچه در آن حالت یا وضعیت به ارتکاب …

قانون راجع به مجازات اسلامی

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ قانونگذار ۱۳۵۲ علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون ۱۳۰۴ …

نظام کیفری اسلام

ثالثاً: در انجام فعلش مختار باشد – پس اگر از روی اجباری که عادتاً قابل تحمل نیست مجبور به نوشیدن شراب بوده بر او ، …

شرایط عامه تکلیف

مورخین در تقسیم بندی ادوار تاریخ ، بحث راجع به نهضت اصلاح طلبی در بنیادهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی و غیره را که از قرن …

مسئولیت کیفری

گرچه یکی از اصول مسلم حقوق کیفری عصر ما آن است که با مرگ متهم تعقیب و مسئله مسئولیت کیفری او موقوف میگردد. مع الوصف …

جمعی بودن مسئولیت

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیتیکی از مهم ترین ویژگیهای مسئولیت در این دوران ، خصیصه (جمعی بودن مسئولیت) است. …

داستان هابیل و قابیل

حداقل فایده بررسی آن است که به ما آگاهی می دهدتا شرایط زمان را بهتر درک کنیم و طرز فکر گذشتگان را در این باره …