تیر ۲۵, ۱۳۹۹

پایان نامه حقوق درباره : اموال غیر منقول

……………………………………………… ۷۶ بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. ۷۶ بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… ۷۷ بند سوم: استثنا …