جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع …

در صورتی که علیرغم کلیه تمهیدات و پیش بینی ها از جمله انتخاب بازرس مستقل و صدور گواهینامه بازرسی از جانب وی، وقتی کالا به

Read more

سامانه پژوهشی – ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در …

۲۲ foreach element  Schd-List do۲۳ notifyuser(); شکل ۳-۱۰٫ الگوریتم کلی روش زمانبندی ارائه شده ۳-۸- یک روش بهبودسازی به وسیله کلونی مورچگان به منظور زمان بندی

Read more