دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری …

۳- قلمرو موضوعی تحقیق:در قلمروی منابع انسانی و رفتار سازمانی می باشد.۱-۱۲- ابزار گرد آوری داده ها:اساس کار در این تحقیق جمع آوری اطلاعات بر

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده …

تعیین تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهرانمشخص نمودن اولویت بندی مؤلفه های عملکرد

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری …

نمودار ۲-۹ مدل مبتنی بر تحول ۳۹نمودار ۲-۱۰ فراگرد آموزش ۵۸نمودار ۲-۱۱ هفت شاخص عملکرد………………………………………………………………………………………………………..۷۲نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………………………………………………..۹۹نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی مربوط

Read more

دسترسی متن کامل – مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

۹۴۰/۵- ۴۴۰/۰- ۰۹۴/۰ ۵۶۱/۰- پرداخت منصفانه ۰۰۰/۰ ۷۶۸/۱۸ ۲۴۱/۰ ۵۳۲/۴ مقدار ثابت بانک ملت ۰۰۰/۰ ۳۵۶/۵- ۴۰۳/۰- ۰۶۹/۰ ۳۶۹/۰- پرداخت منصفانه متغیر وابسته: مدیریت ارتباط

Read more

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

متغیر وابسته: مدیریت ارتباط با مشتری متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیونی میباشد که در جدول فوق آمده است.معادله رگرسیونی را

Read more

منابع مقالات علمی : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

جدول ۱۲- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی مدیریتارتباطبامشتری ۲۴/۳ ۶۳۲/۰ ۴۴۳/۰- ۳۰۶/۰ با توجه به

Read more