راهکارهای افزایش انگیزه معلمان و روش های نوین آموزشی

      پژوهش حاضر، باهدف بررسی راهکارهای افزایش انگیزه معلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی شهرتهران انجام شده است.­این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی

Read more

بررسی عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه فنی و حرفه ­ای

. 178 محدودیت های تحقیق.. 226 پیشنهادهای پژوهشی.. 226 پیشنهادات کاربردی.. 228 منابع فارسی.. 236 منابع انگلیسی.. 248      فهرست جداول عنوان                                                                                            صفحه جدول

Read more