شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

دانشگاه بیرجنددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه علوم تربیتیپایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته­ علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطهاستاد راهنما:

Read more