تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی- قسمت ۳

۵-۲- رابطه اخلاق و تغذیه‏ ۱۱۶۵-۲-۱- بررسی روایی ۱۱۹۵-۲-۲- خوردن گوشت ۱۱۹۵-۲-۳- زیتون ۱۱۹۵-۲-۴- خرما ۱۲۰۵-۲-۵- کشمش ۱۲۰۵-۲-۶- انگور ۱۲۰۵-۲-۷- انار ۱۲۰۵-۲-۸- به ۱۲۱۵-۲-۹- عدس

Read more

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۳

جدول ۴- ۱۸- آمار توصیفی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ۹۴جدول ۴- ۱۹- نتایج آزمون فرض نرمال بودن مولفه پرسشنامه‌ رفتار شهروندی و

Read more