توانمندسازی کارکنان

واژه انگلیسیEmpower  درفرهنگ فشرده آکسفورد “قدرتمندشدن، مجوزدادن، قدرت بخشیدن و تواناشدن” معنا شده. این واژه در اصطلاح شامل قدرت و آزادی عمل بخشیدن واسه اداره

Read more

خودکارآمدی کارکنان

اینجا مهمترین عوامل منابع خودکارآمدی به عنوان یکی از عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی مطرح می گردند:   ۲-۱-۱۰-۱٫الگوسازی الگوسازی، یکی از موثرترین روش

Read more