اهلیت و مورد معاملهبحث اهلیت در قرار داد اهمیت زیادی ندارد و این بحث ذاتاً مربوط به حقوق اشخاص است. لذا صرف نظر از شرایط جزیی اهلیت، اصل لزوم آن در هر دو قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می رسد منبع اصلی مباحث حقوق اشخاص و اهلیت […]

اصل عـدم قـابلیت استناد‌ به‌ ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایـقاع) و هـمچنین در چـارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‌ویژه تقصیر) توجیه‌پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است‌ که در تقابل مـنافع مـالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر […]

  در دو حالت ممکن است تعارض ایجاد شود.حالت اول حالتی است که تحت عنوان صلاحیت اضافی مطرح می شود.مطابق با ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متعدد متهم تواما و یکجا رسیدگی می شود.بنابراین اگر اتهامات متهم قتل عمدی و سرقت باشد،هر دو جرم باید در […]