سایت مقالات فارسی – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی و سلامت …

ارزیابی عملکرد کارکنان ۱۸۴ ۱۹۰/۲ ۸۱۷/۰ ۰/۰ جدول ۴-۶ (آزمون t-test برای فرضیه دوم)نتایج این آزمون نشان می‌دهد که در سطح اطمینان ۹۵%، چون P_Value

Read more