پایگاه اجتماعی اقتصادی

180.404040.414970.500380.3359نقدهاستفاده از مدل ضریب پراکندگی برای اندازه گیری نابرابری در سطح مناطق استان نشان می دهد که در مناطق استان بیشترین میزان نابرابری با 91/0 در شاخص‌های برونداد... دنباله مطلب

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه

برای کاهش نابرابری بر اساس یافته تحقیق لازم است سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی توجه بیشتری به همه گروههای دانش آموزان و مناطق استان و متغیرهای تاثیرگذارتر و مهم تر بر نابرابری... دنباله مطلب

سازمان کنفرانس اسلامی

علیزاده، اکبر اسد (1386). سوسیالیسم. پایگاه اطلاعرسانی حوزه. مجله مبلغان. شماره 92. صص49-46.عمید، حسن (1363) فرهنگ عمید، تهران امیر کبیرحق شناس و همکاران (1383) فرهنگ معاصر هزار انگلیسی -فارسی،... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرساد،سارا (1390) رابطه میزان مشارکت والدین و فعالیت مدرسه و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان، پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه ارومیه.فومنیگلشن،محمدرسول(1380)،،جامعهشناسیآموزشو... دنباله مطلب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

لحمیان، رضا (1386). نقد و بررسی دیدگاه رادیکالیسم بر مکاتب فلسفی، اجتماعی و جغرافیا. پیک نور. سال پنجم. شماره دوم. صص59-46.لواسانی،غلامعلی و درّانی،کمال(1383). رابطه ویژگیهای فردی و خانوادگی... دنباله مطلب

انگیزه پیشرفت تحصیلی

حسینزاده،فتحالله(1372).بررسینابرابریهایدستیابیبهفرصتهایآموزشیبینمناطق اداره کلآموزشوپرورشاستانبوشهر. استانبوشهردرسالتحصیلی1372-1373.حسینی ، س، ( 1387). معیارهای عدالت اقتصادی از منظر... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رحمانی، علی و اسماعیلی، غریبه(1389)کاراییشبکه هایعصبی،رگرسیونلجستیک وتحلیلتمایزیدرپیشبینینکول. فصلنامهاقتصادمقداری(بررسیهایاقتصادیسابق)،دوره7،شماره4،زمستان1389 ،صفحات151- 172.رستگار... دنباله مطلب

نابرابری جنسیتی

اسماعیل سرخ، جعفر (1386). نابرابریهای آموزشی و نابرابریهای فضایی در بعد قومی و منطقهای (مطالعه موردی دوره ابتدایی استان آذربایجانغربی در سال تحصیلی 81 ـ 1380). فصلنامه تعلیم و تربیت. سال... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بهرام زاده، حسینعلی(1382) توسعه پایدار، مجله تدبیر، شماره 134، ص 42-35.بیات، مریم(1389)نقش پیش بینی کننده دلبستگی به والدین در احساس تنهایی نوجوانان ایرانی، کنگره آسیب شناسی خانواده.بیگدلی،... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

شود:برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت با کیفیتتوجه به متغیرهای روانشناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورشایجاد نظام جامع استاندارد رتبه بندی... دنباله مطلب