انگیزه پیشرفت تحصیلی

حسینزاده،فتحالله(1372).بررسینابرابریهایدستیابیبهفرصتهایآموزشیبینمناطق اداره کلآموزشوپرورشاستانبوشهر. استانبوشهردرسالتحصیلی1372-1373.حسینی ، س، ( 1387). معیارهای عدالت اقتصادی از منظر... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رحمانی، علی و اسماعیلی، غریبه(1389)کاراییشبکه هایعصبی،رگرسیونلجستیک وتحلیلتمایزیدرپیشبینینکول. فصلنامهاقتصادمقداری(بررسیهایاقتصادیسابق)،دوره7،شماره4،زمستان1389 ،صفحات151- 172.رستگار... دنباله مطلب

نابرابری جنسیتی

اسماعیل سرخ، جعفر (1386). نابرابریهای آموزشی و نابرابریهای فضایی در بعد قومی و منطقهای (مطالعه موردی دوره ابتدایی استان آذربایجانغربی در سال تحصیلی 81 ـ 1380). فصلنامه تعلیم و تربیت. سال... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بهرام زاده، حسینعلی(1382) توسعه پایدار، مجله تدبیر، شماره 134، ص 42-35.بیات، مریم(1389)نقش پیش بینی کننده دلبستگی به والدین در احساس تنهایی نوجوانان ایرانی، کنگره آسیب شناسی خانواده.بیگدلی،... دنباله مطلب

نابرابری آموزشی

استفادهگستردهازسنجشهاییادگیریواصلاحخدماتمدیریتی مدرسهتقویت شیوه های سنجش یادگیری دانش آموزاناصلاحمدیریتتاکید بر جنبه های پرورشی برنامه های درسیوجود قوانین عملکردی شفافبرنامه... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

شود:برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت با کیفیتتوجه به متغیرهای روانشناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورشایجاد نظام جامع استاندارد رتبه بندی... دنباله مطلب

وضعیت اجتماعی اقتصادی

ایجاد زمینه‌های همکاری بیشتر مدیریت مدارس با انجمن اولیاء و مربیان برای نظارت بیشتر و جلوگیری از به تعطیلی کشاندن زود هنگام مدارس توسط دانش‌آموزان، قبل از ایام امتحانات و فرا... دنباله مطلب

استفاده از فناوری

مناطق آموزشی واقع در این استراتژی:شاهین دژ- سیلوانا- چایپاره- سردشت- میاندواب- پلدشت- مهابادتهدیدات محیطی عمدهنمودار 4-7. ماتریس تحلیلی SWOT: نوع استراتژی و مناطققواعد حاکم بر ماتریس... دنباله مطلب

انگیزه کارکنان

تقویت شیوه های سنجش یادگیری دانش آموزانتاکید بر جنبه های پرورشی برنامه های درسیتغییرات برنامه های درسی مراکز تربیت معلم در جهت ایجاد دانش و بینش لازم در معلمان برای مقابله با... دنباله مطلب