منبع پایان نامه درمورد زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، بهبود کیفیت

زندگی کهنسالان به ارائه یک الگوی هشت بعدی به این شرح پرداختند: 1-رضایت ذهنی 2-محیط فیزیکی 3-محیط اجتماعی 4-عوامل فرهنگی 5-سلامت جسمانی 6-عوامل شخصیتی 7-عوامل اقتصادی 8-استقلال شخصی.2-8-... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درمورد تعهد سازمانی، تعهدسازمانی، تعهد مستمر، سازمانهای دولتی

بعد دارد که شامل تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) است. اگرچه شباهتهایی بین ابعاد تعهدسازمانی شناسایی شده توسط آنجل و پری، مایر و شورمن و مییر و آلن... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درمورد تعهد سازمانی، تعارض کار، کیفیت زندگی، زندگی کاری

6 (1990) است که مولفههای آن عبارتند از: 1-تعهد عاطفی37: به معنی وابستگیعاطفی به سازمان،ابراز هویت با سازمان و عجین بودن با آن است؛ 2-تعهد مستمر38: به معنی درک هزینههایی است که ترک سازمان... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درمورد تعهدسازمانی، تعارض کار، کیفیت زندگی، زندگی کاری

جامعهی امروز را جامعهای سازمانی بنامیم. در این بین، از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی، سازمانهایی هستند که بتوانند با کارآمدی و اثربخشی از عهدهی وظایف خودبرآیند (علاقه... دنباله مطلب

تحقیق رایگان با موضوع فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، اعتیاد به کار، رضایت شغل

باشند، از مرخصی های شان به نحو احسن استفاده کنند و غیره، در نتیجه، ضمن حفظ سلامتی کارکنان، بهره وری در سازمان نیز ارتقاء می یابد. در بررسی فرضیه 5، یافته ها نشان داد که 2/27 درصد از... دنباله مطلب