بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۳

جدول ۴- ۱۸- آمار توصیفی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ۹۴جدول ۴- ۱۹- نتایج آزمون فرض نرمال بودن مولفه پرسشنامه‌ رفتار شهروندی و

Read more

شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

دانشگاه بیرجنددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه علوم تربیتیپایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته­ علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطهاستاد راهنما:

Read more