دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲۱

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۲

قوانین و مقررات (ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی در ابعاد شفافیت تعاریف و شیوه اجرا) نرخ‌ها و ضرایب مالیاتی آموزش نیروی انسانی مکانیزه کردن امور

Read more

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۴

– خدمات به مشتریان: تشکیلات مالیاتی باید به مودیان در انجام تعهدات خود کمک کند.مودیان باید اطلاعات روشنی دریافت کنند که تعهدات آنها،مالیات‌های متعلقه ،

Read more

تحقيق دانشگاهی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲

جدول ۲-۲:اختلافمسئولیتوپاسخگوییاجتماعی ۳۳جدول ۳-۱: متغیرهایجمعیتشناختیپرسشنامه. ۶۱جدول ۳-۲:طیفلیکرت ۶۱جدول ۳-۳:بخشمسئولیتاقتصادی ۶۲جدول ۳-۴:بخشمسئولیتقانونی ۶۲جدول ۳-۵:بخشمسئولیتاجتماعی ۶۲جدول ۳-۶:بخشمسئولیتاخلاقی ۶۲جدول ۳-۷ بخشتمکینمالیاتی ۶۳جدول ۳-۸-:آلفایکرونباخپرسش‌نامه‌ها ۶۴جدول ۴-۱: فراوانیودرصدفراوانیجنسیتآزمودنیها ۶۸جدول ۴-۲

Read more