تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی- قسمت 4

42  3-6- ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………….. 42  3-7- تهیه مقیاس لیکرت……………………………………………………………………………… 43  3-8- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)……………………………………………………… 43  3-9- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)……………………………………………….  فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده

Read more

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغاندانشکده حقوقپایان نامه برای دریافت درجهAMدر رشته حقوقگرایش حقوق خصوصیعنوانتاثیر فوت در فرایند اجرای احکام و اسناداستاد راهنمادکتر امیر خواجه زادهاستاد مشاوردکتر

Read more

تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی- قسمت ۳

۵-۲- رابطه اخلاق و تغذیه‏ ۱۱۶۵-۲-۱- بررسی روایی ۱۱۹۵-۲-۲- خوردن گوشت ۱۱۹۵-۲-۳- زیتون ۱۱۹۵-۲-۴- خرما ۱۲۰۵-۲-۵- کشمش ۱۲۰۵-۲-۶- انگور ۱۲۰۵-۲-۷- انار ۱۲۰۵-۲-۸- به ۱۲۱۵-۲-۹- عدس

Read more