انتظارات دانش آموزان

تاثیرات جمعی نابرابری ها قضاوت دانش آموزان درباره برابری سیستم های اموزشیانتظارات دانش آموزان از سیستم های آموزشیاحساس دانش آموزان درباره عدالت در سیستم های آموزشیتحملمشارکت... دنباله مطلب

توسعه منابع انسانی

7-     درگیرکردن والدین8-     ایجاد مهارت های احساسی- اجتماعی به تدریج وبه صورت نظامند9-     آمادگی وحمایت ازطرح های توسعه منابع انسانی درمدرسه 10- ارزشیابی از آنچه انجام می شوداین... دنباله مطلب

د.آنچه که از مجموع نظریه های نابرابری آموزشی برمی آید نابرابری های آموزشی از دو دسته عوامل برون سیستمی و درون سیستمی سیستم های آموزشی ناشی می شود. نظریه های نابرابری آموزشی بیانگر... دنباله مطلب

نابرابری جنسیتی

گزارش یونیسف در سال 2012 درباره نابرابری آموزشی در بین دختران و پسران کشورهای مختلف حاکی از وجود نابرابری آموزشی در بین دختران و پسران است اما در این گزارش مطرح شده است که در تمامی... دنباله مطلب

پایگاه اجتماعی اقتصادی دانش آموز

داش خانه(1380) در تحقیق خود با عنوان ” بررسی عوامل مؤثر در نابرابریهای آموزشی در دوره آموزش عمومی به منظور ارائه مدلی نظری برای آموزش دختران” که به بررسی عوامل موثر بر نابرابری... دنباله مطلب

مناطق کمتر توسعه یافته

برای سهولت دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده باید بین سطوح مختلف سازمان وحدت و انسجام لازم برقرار گردد و این وحدت و هماهنگی در سطح نسبتا مطلوبی حفظ شود که این موضوع بیش از هر چیز... دنباله مطلب

برنامه ریزی استراتژیک

– نرخ اتلاف – نرخ باسوادی گروه های سنی(10- 6 ، 13- 11 ، 17- 14 )– میانگین طول تحصیل دانش آموختگانب.برون داد نهاییبه نتایج مورد انتظار و سازمان یافته نظام آموزشی در سطح کلان«برون داد... دنباله مطلب

تولید ناخالص داخلی

– سهم هزینه های آموزش وپرورش از کل تولید ناخالص داخلی (G.D.P)– سرانه دانش آموزی به تفکیک دوره های تحصیلی و شاخه تحصیلی دوره متوسطه – سهم اعتبارات غیرپرسنلی ازکل اعتبارات آموزش... دنباله مطلب

سطح تحصیلات کارکنان

ازیک سیستم خوب شاخص ها انتظار می رود که اطلاعات صحیح ودقیقی را به منظور نشان دادن شرایط نظام آموزش وپرورش وتوسعه آن تامین کند. شاخص های تدوین شده باید زمینۀ سیاستگذاری صحیح ودقیق... دنباله مطلب

توسعه اقتصادی و اجتماعی

– شاخص باید واضح و بدون ابهام باشد؛– شاخص باید مربوط و سازگار باشد؛– شاخص باید قابل کمّی کردن باشد و در عین حال محدود به آمار و اطلاعات در دسترس باشد (امکان‌پذیری)؛– شاخص... دنباله مطلب