تحقیق با موضوع آمیخته بازاریابی-خرید پایان نامه کامل

ی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد . با تاکید قرار دادن نگرش استراتژیک... دنباله مطلب

پایان نامه مدیریت در مورد : گردشگری مذهبی

سیاحتی و بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی را در برنامه خود دارند.گردشگرانی که هدفشان جاذبه های تاریخی و فرهنگی ایران است؛گردشگرانی که علاوه بر تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران گذشته مایل... دنباله مطلب