محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه

d Nation,2008:4). کیفیت آب کشاورزی در ویژگی های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی منعکس می شود:
– ویژگی های فیزیکی: این ویژگی شامل؛ جامدات معلق و درجه حرارت می شود. جامدات معلق (ذرات خاک و رسوبات) مجراهای آب را مسدود می کنند و سایش تجهیزات آبیاری را به همراه می آورند. بالا و پایین رفتن دمای آب لکه های را برروی محصولات کشاورزی ایجاد می کند و کیفیت تولیدات کشاورزی را پایین می آورد.
– ویژگی های بیولوژیکی: این ویژگی شامل؛ جلبک ها و ارگانیسم های میکروبی می شود. جبلک ها باعث گرفتگی سیستم های آبیاری می شوند و ارگانیسم های میکروبی آفات و بیماری را در سطح مزرعه اشاعه می دهند.
– ویژگی شیمیایی: این ویژگی پارامترهایی نظیر؛ نمک های محلول در آب، غلظت سدیم و کلرید، میزان PH ، آهن و بور را در بر می گیرد و با تمرکز بر ساختار طبیعی بطور مستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد (Robbins,2000:1). مصرف آب با کیفیت نامطلوب در کشاورزی علاوه بر کاهش محصول و ایجاد مشکل برای سیستم های آبیاری، خصوصیات فیزیکی خاک را نیز از بین می برد که نتیجه آن بایر شدن اراضی است(رحمت آبادی و همکاران، 1:1387). در رده بندی آبها از نظر کشاورزی دو عامل هدایت الکتریکی(EC) و نسبت جذب سدیم(S.A.R) اهمیت دارد. هدایت الکتریکی نشان دهنده مجموع املاح محلول در آب و نسبت جذب سدیم به معنی جذب یون سدیم محلول در آب در نتیجه تبادل کاتیونی آب در خاک به ازای افزایش یا کاهش کاتیون های کلسیم و منیزیم می باشد. برای طبقه بندی کیفیت آب از نظر کشاورزی و تعیین کلاس آب از دیاگرام ویلکوکس استفاده می شود. در این دیاگرام sمعرف S.A.R و c معرف EC آب می باشد. بر اساس طبقه بندی ویلکوکس کیفیت و کلاس آب به صورت زیر طبقه بندی می شود(حقیقت و محمدی، 368:1384-369):
جدول(2-5): کیفیت و کلاس آب بر اساس طبقه بندی ویلکوکس
ردیف
کلاس آب
نوع کیفیت آب برای کشاورزی
1
C1S1
شیرین برای کشاورزی- کاملا بی ضرر
2
C2C1, C2S2 , C2S1
کمی شور و برای کشاورزی- تقریبا مناسب
3
C1S3 , C2S3, C3S1, C3S2, C3S3
شور- برای کشاورزی با تمهیدات مناسب
4
C1S4,C2S4,C3S4,C4 S4, C4S3,C4S2,C4S1
خیلی شور- مضر برای کشاورزی
مکانیسم هایی که در افزایش کیفیت آب موثر واقع می شوند عبارتند از:
1) نظارت بهینه بر کیفیت آب؛
2) گسترش کلاس های آموزشی و ترویج فرهنگ استفاده از آب؛

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عدم تمرکز