سکونتگاه های روستایی

دانلود پایان نامه

کارشناسی ارشد دکتری
تعداد صفحات: 
چکیده رساله/پایان نامه :
توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی هستیم. تکنیک بکاربرده شده جهت انجام پژوهش حاضر روش اسنادی و پیمایشی (میدانی- پرسشنامه مصاحبه ای)است. حجم نمونه تحقیق را 370 بهره بردار کشاورزی در 25 سکونتگاه روستایی شهرستان خنداب و 18 نفر از محققان و کارشناسان آکادمیک تشکیل می دهند. نتایج بدست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد که سطح توسعه کشاورزی با میانگین 030/0 پایین تر از حد ایده آل مورد انتظار است. سطح توان طبیعی منطقه براساس مقیاس لیکرت 64/3 می باشد که از میانه نظری 3 بالاتر است. میانگین مطلوبیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی در طیف لیکرت 80/1 می باشد که در سطحی پایین تر از میانه نظری تحقیق می باشد. تاثیر چنین رفتاری در میانگین 019/0 شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی قابل مشاهده است. در این بین، مولفه های تاسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل به ترتیب با ضرایب همبستگی 491/0، 670/0 و 438/0 و سطح معناداری پایین تر از 05/0 با میزان توسعه کشاورزی ارتباط برقرار کرده اند که این رابطه نشان از هدفمند نبودن سرمایه گذاری و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصه اقتصاد است. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین 011/0 نشان از وضعیت نامساعد این بعد دارد. این در حالی است که اهمیت شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار بر میزان توسعه کشاورزی یکسان است. در نهایت، نتایج تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برتری عوامل طبیعی را نسبت به عوامل نهادی دولت در تاثیرگذاری بر میزان توسعه کشاورزی با ضرایب حساسیت 99/0 و 84/0 نشان می دهد.
کلید واژه: عوامل طبیعی، عوامل نهادی دولت، سرمایه گذاری در فرایند تولید، تنظیم بازار، توسعه کشاورزی، شهرستان خنداب
امضای اساتید راهنما:
تاریخ: 1/7/1392
فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول :کلیات تحقیق
1-1- تبیین مساله تحقیق 5
1-2- سوالات تحقیق 10
1-3- فرضیات تحقیق 11
1-4- پیشینه تحقیق 11
1-5- ضرورت تحقیق 21
1-6- روش تحقیق 22
1-6-1- متغیرهای تحقیق 23
1-6-2- پایایی تحقیق 27
1-6-3- تکنیک تحقیق 27
1-7- روش گردآوری اطلاعات 32
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه 32
1-9- اهداف تحقیق 36
1-10- مسائل و مشکلات تحقیق 37
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مفاهیم 39
2-1- 1- توسعه کشاورزی 39

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سکونتگاه های روستایی