ارزش دفتری حقوق صاحبان

دانلود پایان نامه

هر پژوهش علمی بر مبنای روش علمی از قبل تعیین‌شده‌ای که از طرفی مناسبت با ویژگی‌های موضوع پژوهش داشته و از طرف دیگر با امکانات زمانی، مکانی و مالی محقق همخوانی داشته باشد، صورت می‌گیرد. استفاده از روش پژوهش علمی باعث می‌شود که محقق از همان ابتدا با شناخت و بررسی خود روش پژوهش مطلوب و مناسب را در پیش گیرد و در طول پژوهش نیز همواره روش یا الگویی را که از قبل تعیین‌شده دنبال نماید. بنابراین، لازم است روش پژوهش و همچنین جامعه آماری به طور واضح و آشکار تعریف و تعیین گردد تا با تشریح و بیان آن بتوان بینش لازم را نسبت به نحوه انجام پژوهش و بررسی در جهت کسب نتایج به دست آورد. در واقع این روش پژوهش و جامعه آماری است که قلمرو اجرایی پژوهش را مشخص و محدود می‌کند و با شناخت آن‌ها می‌توان به نحوه و مراحل بررسی صحت و سقم فرضیات و استنتاج از پژوهش پی برد. لذا در این فصل مطالب زیر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند.
در بخش اول جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، نحوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها، نرم‌افزارها و روش‌های آماری، روش پژوهش بیان خواهد شد. در بخش دوم هر یک از متغیرهای پژوهش و مدل‌های بیان شده در تحقیق به طور جداگانه توضیح داده می‌شود. در بخش سوم روش آزمون فرضیات بیان می‌شود.
3-2- طرح پژوهش
یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامه آماری انجام می‌شود. به این دلیل، موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات، ویژگی‌ها، کارکردها و متغیرهای آن یا اینکه متوجه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار در جامعه باشد. بنابراین جامعه آماری را می‌توان این‌گونه تعریف نمود:
«جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.»
«صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده‌ی جامعه آماری از سایر جوامع باشد» (آذر و مؤمنی، 1376).
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تعداد آن‌ها 450 شرکت می‌باشد و برای متغیرهای اقتصاد کلان از تورم استفاده شده است.
3-2-1- نمونه آماری
از آنجا که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آن‌ها میسر نمی‌باشد، بنابراین، ناگزیر به انتخاب جمعی از آن‌ها به‌عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند و محقق راه نمونه‌گیری را انتخاب می‌کند.
می‌توان نمونه را چنین تعریف کرد:
«نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آن‌ها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد»؛ لذا محقق برای گردآوری داده‌ها جهت تصمیم‌گیری در خصوص فرضیات پژوهش، اقدام به نمونه‌گیری است.
3-2-1-1- روش نمونه‌گیری
جهت انتخاب نمونه برای شرکت‌های بررسی مورد بررسی، از روش نمونه‌گیری قضاوتی استفاده می‌شود. نمونه برداری قضاوتی، مستلزم انتخاب آزمودنی‌هایی است که بهترین شرایط را برای ارائه اطلاعات دارند. این نوع نمونه‌برداری موقعی به کار رفته می‌شود که طبقه محدودی از افراد اطلاعات مورد نظر را دارند (اوما سکاران/ شیرازی، 1381).
در این پژوهش، 153 شرکت غیرمالی برای دوره زمانی (1380-1392) از شرکت‌های موجود در جامعه آماری، با توجه به موارد زیر به‌عنوان نمونه موردبررسی انتخاب می‌گردند:
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد و در طول دوره موردبررسی، تغییر سال مالی نداشته باشد.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها، لیزینگ‌ها نیز از نمونه‌ها حذف می‌شوند..
به‌این‌ترتیب از 450 شرکت جامعه آماری، 153 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش، جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب گردیدند.
نمونه گرفته‌شده از تورم یک دوره 20 ساله (1371 تا 1392) است.
3-2-2- نحوه جمع‌آوری داده‌ها
داده‌های موردنیاز جهت بررسی و آزمون فرضیات از صورت‌های مالی اساسی، ترازنامه و صورت سود و زیان استخراج گردیده است. این داده‌ها که شامل مجموع کل دارایی‌ها، مجموع کل بدهی‌ها، مجموع دارایی‌های ثابت مشهود، مجموع دارایی‌های جاری، مجموع بدهی‌های جاری ، سود قبل از بهره و مالیات، فروش کل، سرمایه و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است، برای 153 شرکت نمونه در دوره سیزده ساله، از سال (1380-1392)، از سایت کدال و فایل‌های ضمیمه و گزارش‌های حسابرسی شده استفاده‌شده است.
وجود اشتباهات بسیار زیاد در داده‌های ره‌آورد نوین و گزارش‌های سایت فناوری اطلاعات که به فرمت اکس است، دارای اشتباهات فراوانی است و به این دلیل از سایت کدال به‌صورت مستقیم استخراج گردید.
به‌منظور محاسبه ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در متغیر اهرم مالی، آخرین قیمت پایانی سهام شرکت‌های انتخابی و آخرین تعداد سهام شرکت در هر یک از سال‌های موردبررسی از سایت فناوری اطلاعات بورس سهام استخراج و در محاسبه متغیرهای مورد نظر استفاده‌شده است.
3-2-3- روش پژوهش
پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع پژوهش، باید در فکر انتخاب روش پژوهش باشد. هدف انتخاب روش پژوهش این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوع خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ کند تا او هرچه دقیق‌تر و سریع‌تر به پرسش یا پرسش‌های پژوهش موردنظر دست یابد.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری‌دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. در پژوهش همبستگی، رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش، تحلیل می‌گردد. (بازرگان و دیگران، 1385).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رفتارهای ضد اجتماعی