منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان، انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی

۲- دکتر دکتر عباس قلتاش استاد داور داخلی

۳- دکتر سیروس سروقد استاد داور خارجی

مراتب فوق مورد تایید است. مدیر / معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

شکر شایان از ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این تحقیق را به اتمام برسانم. از استاد فاضل و دانشمندم جناب آقای دکتر احمد رضا اوجی نژاد به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار دادند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تقـدیم بـه :
مادر و پدر عزیزم که در رشد و اعتلای من از هیچ زحمتی فروگذار نبودند.
و به همسر عزیزم که همواره استوارترین تکیه گاه زندگی ام بوده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………۳
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..۴
ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۸
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۱۰
اهدف برجسته ‍پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۰
فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………۱۰
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۴
مفهوم اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
انواع اضطراب …………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
دلایل بروز اضطراب……………………………………………………………………………………………………………۱۸
اضطراب امتحان………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
نقش اضطراب در کاهش توانایی فرد……………………………………………………………………………………..۲۱
مطالعات اضطراب آزمون……………………………………………………………………………………………………..۲۱
رویکردهای مقابله با اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………….۲۳
عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………..۲۴
پیشرفت تحصیلی: ……………………………………………………………………………………………………………..۲۷
 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………….۲۷
انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
تعریف انگیزش و انگیزه……………………………………………………………………………………………………..۳۳
انگیزه پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………۳۴
رویکردهای مختلف انگیزشی……………………………………………………………………………………………….۳۵

رویکرد اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………………………………………………..۳۶
رویکرد انتظار ضرب در ارزش…………………………………………………………………………………………….۳۶
انگیزش و نیاز……………………………………………………………………………………………………………………۳۶
نظریه انگیزش پیشرفت……………………………………………………………………………………………………..۳۷
نتایج پژوهش های مربوط به رابطه بین انگیزش و یادگیری……………………………………………………..۳۷
فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان………………………………………………………………………………………۳۸
طراحی انگیزه ای آموزش……………………………………………………………………………………………………۳۸
منشا انگیزه پیشرفت ……………………………………………………………………….. ………………………………..۳۹
الگوی اتکینسون……………………………………………………………………………………. ………………………….۴۱
نظریه مک کلند…………………………………………………………………………………….. ………………………….۴۲
انگیزه پیشرفت و ویژگی های افراد با انگیزه پیشرفت بالا………………………….. …………………………..۴۳
آموزش انگیزش پیشرفت……………………………………………………………………………………………………۴۶
پیشینه تحقیقات………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
پیشینه داخلی تحقیقات………………………………………………………………………………………………………..۴۸
پیشینه خارجی تحقیقات………………………………………………………………………………………………………۵۰
جمع بندی………………………………………………………………………………………
..
……………………………….۵۱
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
جامعه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
نمونه تحقیق و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………….۵۴
اطلاعات جمعیت شناختی نمونه: …………………………………………………………………………………………۵۴
ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..۵۶
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون……………………………………………………………………………………..۵۶
– پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس……………………………………………………………………………………۵۷
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور………………………………………………………………………………….۵۹
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………….۶۱
ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
داده های توصیفی متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..۶۴
بررسی استنباطی و آزمودن فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………..۶۵
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷۳
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۷۴
فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………….۸۰
فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………………….۸۲
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۸۴
پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………………………………….۸۴
پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..۸۴
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..۸۶
فهرست منابع

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *