شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

ب:بعد سلبی

  بعد سلبی حسن نیت در اجرای قرارداد تعهد است .از این رو به بیان مهترین آنها دراین بند اکتفا میشود. -طرفین قرار داد باید …

نمونه سایت های برگزیده :

 تجارت الکترونیکحاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به شکل …

مهران منصوری فر کیست؟

“ مهران منصوری فر متولد ششم مرداد ۱۳۶۶ – تهران شروع فعالیت حرفه ای: ۱۳۸۳ موسس و مدیر عامل شرکت سروسامون تجارت از سال ۱۳۸۹ …