مقاله رایگان با موضوع شهرستان زابل، تالاب هامون، افغانستان، توسعه منطقه

کوهزایی آلپی (پاسادنین) به شکل چاله درآمده و در آغاز دوران چهارم، دوره پلیئسوسن همه سرزمین سیستان زیر آب بوده (1 میلیون سال پیش) و رفته رفته آبرفت‌های رود هیرمند انباشته شده است، میانگین ضخامت این آبرفت‌ها 500 متر و در پیرامون زابل 2500 متر هم می‌رسد. اوضاع کلی توپوگرافی دشت حاکی از یکنواختی آن، […]

Read More

مقاله رایگان با موضوع افغانستان، سلامت خانواده، نهاد خانواده، کرامت انسان

بسیار بر محیط داشته و این پیشفرض را که سازمانها رفتار و عملکردی عقلایی و منطقی دارند، شدیداً مورد تردید قرار دادهاند. سازمانها هدف اصلی خود را که بقاست، دنبال میکنند و سایر اهداف که در فلسفهی سازمان منطقی به نظر میرسند، مانند کارآیی و بهرهوری، در این میان جنبهی ثانویه پیدا میکند. بنابراین، رفتار […]

Read More

پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، پرسش نامه، حسابداران

شده است. 1-2-3 پرسشنامهدر روش استقرایی از بررسی میدانی (پرسشنامه) در نمونه‌های انتخابی استفاده شده است.به منظور جمع‌ آوری نظرات مدیران حسابرسی و حسابرسان ارشد پرسشنامه‌ای مشتمل بر 16 سوال که در قالب دو قسمت کلی: قسمت اول مشخصات شخصی و عمومی پاسخ دهنده و قسمت دوم سوالات 1 الی 16 تهیه شد. اطلاعات مورد […]

Read More

منابع مقاله با موضوع زنان سرپرست، زنان سرپرست خانوار، زنان و دختران، مفقودالاثر

که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی به دست می آورند.پذیرش اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی(از گویه 1تا7) به دست می آورند.مشارکت اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی(از گویه 8تا11) به دست می آورند.شکوفایی اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت […]

Read More

پایان نامه با موضوع حسابرسان مستقل، انتقال اطلاعات

نخستین بار هنری فایول واژه‌ی کنترلر را برای اطلاق به یکی از وظایف مدیران به کار برد. این در حالی است که حداقل 90 درصد از نوشتارهای مربوط به مضامین مدیریت در سی‌ سال گذشته درباره‌ی مفهوم کنترل بحث کرده‌اند. آنها همگی ضمن آن که کنترل را به عنوان یک از وظایف مدیریت شناسایی کردند […]

Read More

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حسابداران

نسبت دام روز هر اصطبل رده سنی دام (نیمه اول/ دوم ماه) تسهیم می گردد.علوفه و خوراک مصرفی گاوهای شیری تا پایان 5/6 ماهگی آبستنی کلاً‌ به بهای تمام شده شیر منظور می گردد. در مورد تسهیم علوفه و خوراک مصرفی سایر اصطبلها که بعنوان ارزش دام در نظر گرفته می شود مبنای مور استفاده […]

Read More

منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، زنان خانه دار

زیاد در زندگی خود احساس بیقدرتی میکردهاند. جدول شماره 17- اطلاعات آماری مربوط به بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی آمارههامتغیرفراوانی سئوالاتمیانگین وزنیمیانگینکلمدانحراف معیارواریانسکمترین نمرهبیشترین نمرهبعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی113.6640.34456.1537.922453بعد عینی متغیر مشارکت اجتماعی942/03.8205.3628.78022 دادههای جدول فوق نشان میدهد که پاسخگویان از نظر ذهنی آمادگی نسبتا بالایی جهت مشارکت اجتماعی داشته اما به لحاظ عینی و […]

Read More

منبع پایان نامه درباره شرکت در انتخابات، شهر مرودشت، مشارکت زنان، بازنشستگان

شدن است مثل سوئد در مورد سن و جنس و در آمریکا شرکت درانتخابات و رأی دادن مردم براساس بعضی متغیرهای جمعیتی – اجتماعی (لیپست به نقل از حسنی: 1389: 142). در مجموع باید گفت اظهارنظرها و تعاریف ارائه شده در مورد مشارکت، بازتاب الگوی اعتقادی و نظری به کار گرفته شده است. تلقی مشارکت […]

Read More

منبع پایان نامه درباره مشارکت مردم، ابزار توسعه، توسعه خود

ت چندین محله و یا شهر برای بهسازی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خود میباشد. 3. مشارکت ملی؛ این مشارکت در سطح کل جامعه انجام میپذیرد و هدف آن اموری است که مورد نیاز تمامی افراد جامعه میباشد و به یک منطقه یا محل خاصی بستگی ندارد.انواع مشارکت برحسب چگونگی عضویت یا […]

Read More

منبع پایان نامه درباره مشارکت مردم، توسعه شهر، منابع محدود

چکیده: مشارکت اجتماعی افراد یک جامعه تا حد زیادی میتواند ضامن سلامت، بهبود و پیشرفت یک جامعه گردد. لذا شناخت عوامل موثر بر آن برای برنامهریزی جهت رسیدن به توسعه شهری و اجتماعی ضروری مینماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس بوده است. جامعه آماری پژوهش […]

Read More