شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، درصد تجمعی، تساوی جنسیت، ارزش های فرامادی

۴-۱-۲۳- پایگاه اقتصادی – اجتماعیطبقاتفراوانیدرصددرصد تجمعیطبقه پایینطبقه متوسط پایینطبقه متوسططبقه متوسط بالاطبقه بالا۱۴۴۴۸۳۴۴۰۶۴۶/۴۳۵/۱۴۳/۱۰۱/۱۲۴/۱۹۶/۴۳۲/۵۸۵/۶۸۶/۸۰۱۰۰جمع۳۳۰۱۰۰۱۰۰۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرامادی :جدول زیر وضعیت پاسخگویان را حیث گرایش …