تیر ۱۵, ۱۳۹۹

دانلود مقاله با موضوع سوررئالیسم، خودشیفتگی، آشکارسازی، فرمانبرداری

هابرماس‌ فیلسوف‌ بلندآوازه‌ی‌ آلمانی‌ مبنی‌ بر «مدرنیته‌ به‌ مثابه‌ی‌ پروژه‌یی‌ ناتمام» را تشکیل‌ می‌دهد. (کرایب، ۱۳۷۸ ۲۲-۳۲: )هنگامی‌ که‌ هابرماس‌ سخن‌ از کنش‌ خودیابانه‌ به‌ …

دانلود مقاله با موضوع عقلانیت ارتباط، عقلانیت ارتباطی، حوزه عمومی، کنش ارتباطی

س لهستانی ۳۰انقلاب فکری گالیله ۳۱انقلاب فکری دکارت ۳۲فصل سوم: مدرنیته و عقلانیت ۳۵مدرنیته ۳۶گونه‌شناسی منتقدان عقلانیت مدرن ۳۸بررسی‌ مفهوم‌ مدرنیته‌ از دیدگاه‌ هابرماس ۴۰مدرن …

پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، درصد تجمعی، تساوی جنسیت، ارزش های فرامادی

۴-۱-۲۳- پایگاه اقتصادی – اجتماعیطبقاتفراوانیدرصددرصد تجمعیطبقه پایینطبقه متوسط پایینطبقه متوسططبقه متوسط بالاطبقه بالا۱۴۴۴۸۳۴۴۰۶۴۶/۴۳۵/۱۴۳/۱۰۱/۱۲۴/۱۹۶/۴۳۲/۵۸۵/۶۸۶/۸۰۱۰۰جمع۳۳۰۱۰۰۱۰۰۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرامادی :جدول زیر وضعیت پاسخگویان را حیث گرایش …