-۱- جایگاه اشاعه در حقوق موضوعه ۳۴ ۲-۱-۱-۱- اشاعه در قانون مدنی ۳۴ ۲-۱-۱-۲- اشاعه در سایر قوانین ۳۶ ۲-۱-۲- مصادیق ایجاد اشاعه در مالکیت فکری ۳۷ ۲-۱-۲-۱- ارث ۳۷ ۲-۱-۲-۲- آثار دانشگاهی ۳۹ الف- فرض مالکیت پدیدآورنده ۴۰ ب- فرض مالکیت دانشگاه ۴۱ ۱- مدل دکترین کار در برابر […]

هابرماس‌ فیلسوف‌ بلندآوازه‌ی‌ آلمانی‌ مبنی‌ بر «مدرنیته‌ به‌ مثابه‌ی‌ پروژه‌یی‌ ناتمام» را تشکیل‌ می‌دهد. (کرایب، ۱۳۷۸ ۲۲-۳۲: ) هنگامی‌ که‌ هابرماس‌ سخن‌ از کنش‌ خودیابانه‌ به‌ میان‌ می‌آورد آن‌ را به‌ قید مکان‌ و موقعیت‌ تاریخی‌ و پروژه‌یی‌ که‌ کنشگران‌ با آنها سر و کار دارند مقید می‌کند. در نتیجه‌ […]

بر روی استدلال تکیه کند، در صورتیکه الهیات از طریق اعتقاد قابل شناخت است، و به این صورت بیکن از رودررویی با کلیسا اجتناب کرده بود. در مقایسه، دکارت، از سوی دیگر، هدف خود را دقیقاً بر روی ممنوع‌ترین شک جامعه خود می‌گذارد، یعنی برای جامعه، اندیشه مستقل را بروشنی […]

تقریباً تمام دست‌نوشته‌هایی را که امروز موجود است، یافتند. مطالعه این آثار، دانش نو نام گرفت. در آن زمان ضمن احیای علاقه به نوشته‌های کلاسیک، به ارزش‌های فردی نیز توجه شد. این گرایش انسانگرایی نام گرفت؛ زیرا طرفداران آن به جای موضوعات روحانی و الهی بیش از هر چیز مسائل […]

اروپا را درنوردید. دل مشغولی نسبت به احساسات انسانی از نارضایتی گسترده از کسانی که از قدرت عقل طرفداری می کردند نیز ناشی می شد.احساسات گرایان نیز جهان طبیعی را می ستودند ، این علاقه تا حدی ناشی از داستان هایی بود که کاشفان و پژوهش گران اروپایی که به […]

مطرح می کردند آیا حضرت موسی به راستی دریای سرخ را شکافت؟ درست است که مسیح پس از مرگ برخواست ؟ این شک گرایی با شناخت تازه از نظام های دینی و اخلاقی خارجی به غیر از مسیحیت همراه شد.( جهانبگلو، ۱۳۷۲: ۲۶ ) فیلسوفان دریافتند که در مخالفتشان با […]

ا به وسیله یونانی ها و رومی ها به وجود آمده بود، با انحطاط شرایط زندگی به فراموشی سپرده شد. مردم از زندگی های راحت و آسوده با مشاغل و آموزش خوب به زندگی هایی با شرایط بسیار فقیرانه رسیدند. هرج و مرج دایمی، جنگ، فقر و گرسنگی از جمله […]

تاریخی و نیز پیونده این تحولات با جنبشهای اجتماعی و نقش متفکران در این جنبشها ، نظری به تحولات تاریخی در سده های گذشته و اخیر غرب نیز افکنده شده است . علاوه بر وضعیت که استفاده از روشهای کمی با مشکلات منطقی قابل ملاحظه ای مواجه می شود ، […]

س لهستانی ۳۰ انقلاب فکری گالیله ۳۱ انقلاب فکری دکارت ۳۲ فصل سوم: مدرنیته و عقلانیت ۳۵ مدرنیته ۳۶ گونه‌شناسی منتقدان عقلانیت مدرن ۳۸ بررسی‌ مفهوم‌ مدرنیته‌ از دیدگاه‌ هابرماس ۴۰ مدرن بودن چیست و رهاورد مدرنیته کدام است؟ ۴۹ عقلانیت ومدرنیته ۵۰ روما نیست های آلمانی……………………………………………………………………………………………….۵۷ اگزیستان سیالیست ها………………………………………………………………………………………………..۵۷ […]

۴-۱-۲۳- پایگاه اقتصادی – اجتماعی طبقات فراوانی درصد درصد تجمعی طبقه پایین طبقه متوسط پایین طبقه متوسط طبقه متوسط بالا طبقه بالا ۱۴۴ ۴۸ ۳۴ ۴۰ ۶۴ ۶/۴۳ ۵/۱۴ ۳/۱۰ ۱/۱۲ ۴/۱۹ ۶/۴۳ ۲/۵۸ ۵/۶۸ ۶/۸۰ ۱۰۰ جمع ۳۳۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرامادی : جدول زیر […]