شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

شرایط طلاق غیابی چیه؟ "

  زدواج یکی از نیازای طبیعی انسانه که با مسئولیت و ایجاد حق و تکلیف همراهه. قانون گذار به پیروی از شرع واسه تخلف از …