شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

منابع پایان نامه درمورد مشهد مقدس، زیرساختها، خدمات درمانی

۳-۵ مشخصات اقلیمی ۵۰
۳-۶ جغرافیای انسانی ۵۰
۳-۶-۱ تعداد جمعیت ۵۰
۳-۶-۲ سواد و تحصیلات ۵۱
۳-۷ مروری بر وضعیت کشاورزی، صنعتی، تجاری و فرهنگی مشهد ۵۱
۳-۷-۱ وضعیت کشاورزی ۵۱
۳-۷-۲ وضعیت صنعتی ۵۱
۳-۷-۳ وضعیت تجاری ۵۲
۳-۷-۴ وضعیت فرهنگی ۵۳
۳-۸ ظرفیت های گردشگری ۵۴
۳-۸-۱ جاذبه های تاریخی، فرهنگی ۵۴
۳-۸-۱-۱ مجموعه آستان مقدس رضوی ۵۴
۳-۸-۱-۲ مجموعه فرهنگی- تاریخی توس ۵۶
۳-۸-۱-۳ مجموعه فرهنگی- تاریخی آرامگاه نادری ۵۹
۳-۸-۱-۴ دیگر آثار ۶۰
۳-۸-۲ جاذبه های طبیعی ۶۰
۳-۸-۲-۱ تفرجگاه ها و باغ ها ۶۰
۳-۸-۲-۲ ییلاقات ۶۱
۳-۹ بررسی وضعیت گردشگری شهر مشهد ۶۲
۳-۹-۱ تاسیسات گردشگری موجود ۶۲
۳-۹-۲ ورود مسافر ۶۴
۳-۱۰ زیرساختهای درمانی موجود شهر مشهد ۶۷
۳-۱۰-۱ بیمارستان امام رضا(ع) ۶۷
۳-۱۰-۲ بیمارستان رضوی ۶۸
۳-۱۰-۳ بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء ۶۹
۳-۱۰-۴ بیمارستان امید ۷۰
۳-۱۰-۵ بیمارستان دکتر شیخ ۷۰
۳-۱۰-۶ بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه ۷۱
۳-۱۰-۷ بیمارستان قائم ۷۲
۳-۱۱ وضعیت موجود توریسم درمانی در مشهد مقدس ۷۲

فصل چهارم
۴-۱ مقدمه ۷۷
۴-۲ متغیرهای توصیفی تحقیق ۷۷
۴-۳ یافته های حاصل از ویژگی های پاسخگویان ۷۸
۴-۳-۱ ویژگیهای مربوط به جنسیت پاسخگویان ۷۸
۴-۳-۲ ویژگیهای مربوط به سن پاسخگویان ۷۹
۴-۳-۳ ویژگیهای مربوط به سابقه کار پاسخگویان ۸۰
۴-۳-۴ ویژگیهای مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان ۸۱
۴-۳-۵ ویژگیهای مربوط به سطح شغلی پاسخگویان ۸۲
۴-۴ یافته های بدست آمده از سوالات پرسشنامه ها ۸۳

فصل پنجم
۵-۱ مقدمه ۹۱
۵-۲ خلاصه نتایج تحقیق ۹۱
۵-۲-۱ شاخص اداری- اجرایی ۹۱
۵-۲-۲ شاخص اقتصادی ۹۳
۵-۲-۳ شاخص قانونی- سیاسی ۹۵
۵-۲-۴ شاخص بازاریابی- اطلاع رسانی ۹۵
۵-۳ راهکارها جهت توسعه گردشگری درمانی در مشهد مقدس ۹۸
۵-۴ پیشنهادات ۱۰۳
۵-۴-۱ پیشنهادات اجرایی تحقیق ۱۰۳
۵-۴-۲ پیشنهادات پژوهشی ۱۰۴

فهرست جداول
جدول ۲-۱ : روند تاریخی و رشد گردشگری سلامت…………………………………….…………………….۲۲
جدول ۲-۲ : روند تاریخی و رشد توریسم درمانی………………………….……………………………………۲۳ جدول ۲-۳ : گردشگری درمانی در کشورهای مبدا و مقصد…………………………….…..………………….۲۷
جدول ۲-۴ : مقایسه قیمت برخی خدمات در کشورها……………………….………………………………….۲۸
جدول ۲-۵ : آثار رشد گردشگری پزشکی بر کشورها…………….…….…………………………….…………۳۱
جدول ۳-۱ : هتل ها………………….…………….……….……………………….………………………………۶۳
جدول۳-۲ : هتل آپارتمان ها…………………………….…………………………………..……………………..۶۳
جدول ۳-۳ : مهمانپذیر ها……………….…….………………………………………………..………………….۶۳ جدول ۳-۴ : منازل شخصی……………..………….……………………….……………………………………..۶۳
جدول ۳-۵ : تعداد افراد خارجی وارد شده به مشهد در سال ………………….………………………..۱۳۹۲۶۴
جدول ۳-۶ : وضعیت تورگردانی دفاتر خدمات مسافرتی مشهد در سال………………..….………… ۱۳۹۲۶۴
جدول ۳-۷ : نوع تورهای دفاتر خدمات مسافرتی مشهد در سال…….……………………………….. ۱۳۹۲۶۵
جدول ۳-۸ : آمار مقایسه ای مسافران خارجی شهر مشهد از …………..……..……………..۱۳۸۴ – ۱۳۹۲۶۵
جدول ۳-۹ : آمار مقایسه ای مسافران داخلی شهر مشهد از…………….…….………………۱۳۸۴ – ۱۳۹۲۶۶
جدول ۴-۱ : ویژگی های مربوط به جنسیت پاسخگویان…………..….……………………………………….۷۸
جدول ۴-۲ : ویژگی های مربوط به گروههای سنی پاسخگویان……………….…..………………………….۷۹
جدول ۴-۳ : ویژگی های مربوط به سابقه کار پاسخگویان…………..……….……..…………………………۸۰
جدول ۴-۴ : ویژگی های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان…………..………….……..……………..۸۱
جدول ۴-۵ : ویژگی های مربوط به سطح شغلی پاسخگویان………………..……….……………..………..۸۲
جدول ۴-۶ : فراوانی نظر کارشناسان به راهکارهای پیشنهاد شده…………….….………….…………………۸۸
جدول ۵-۱ : راهکارهای اداری- اجرایی……………….……………………………..………………………….۹۱
جدول ۵-۲ : راهکارهای اقتصادی…………….…………………………………………………………………..۹۳
جدول ۵-۳ : راهکارهای قانونی- سیاسی…………….…………………………………………………………..۹۵
جدول ۵-۴ : راهکارهای بازاریابی- اطلاع رسانی……………………….…………..………………………….۹۶

فهرست نمودارها و اشکال
نمودار ۳ – ۱ : واحدهای اقامتی مشهد …………………………………………………………………۶۲
نمودار ۳ – ۲ : هتل ……………….……………………………………………………………………………..۶۳
نمودار ۳ – ۳ : هتل آپارتمان ……………………………………………………………………………………۶۳
نمودار ۳ – ۴ : مهمانپذیر…………………………………………………………………………………………۶۳
نمودار ۳ – ۵ : تاسیسات گردشگری شهرستان مشهد ………………….…………………………………….۶۴
نمودار ۳ – ۶ : آمار مقایسه ای مسافران خارجی شهر مشهد از ۱۳۸۴ – ۱۳۹۲……………………………۶۵
نمودار ۳ – ۷ : نوع وسیله سفر مسافران ورودی به مشهد مقدس ………………………………………….۶۶
نمودار ۳ – ۸ : آمار مقایسه ای مسافران داخلی شهر مشهد از ۱۳۸۴ – ۱۳۹۲…………………………….۶۶
نمودار ۵ – ۱ : فراوانی نظر کارشناسان درخصوص راهکارهای اداری- اجرایی….…….………………..۹۳
نمودار ۵ – ۲ : فراوانی نظر کارشناسان درخصوص راهکارهای اقتصادی ……….………………….…….۹۴
نمودار ۵ – ۳ : فراوانی نظر کارشناسان درخصوص راهکارهای قانونی- سیاسی……….………………
..
۹۶
نمودار ۵ – ۴ : فراوانی نظر کارشناسان درخصوص راهکارهای بازاریابی- اطلاع رسانی…….…………۹۸

فهرست اشکال و عکس ها :
شکل ۲ – ۱ : تقسیم بندی گارسیا وبنگا، ۲۰۰۵ ……………..……………………………………………..۲۱
عکس ۳ – ۱ : حرم مطهر امام رضا(ع)………………..……………………………………………………..۵۴
عکس ۳ – ۲ : آرامگاه فردوسی …………………………………………..…………………………..………۵۷
عکس ۳ – ۳ : بنای هارونیه ………………..…………………………………………………………………۵۸
عکس ۳ – ۴ : مجسمه نادرشاه در باغ نادری ………………………………….……………………………۵۹

چکیده :
گردشگری درمانی که از بهم پیوستن دو شاخه پردرآمد گردشگری و خدمات درمانی بوجود آمده است، همواره در جهان مورد توجه بوده و هست، بطوریکه بر اساس آمار بین المللی این شاخه از صنعت گردشگری حتی در دوران رکود اقتصادی در جهان توانسته سالانه رشدی معادل ۲۰ درصد برای خود به ثبت برساند و بسیاری را به خود مشغول کند. عمده ترین دلیل سفر گردشگران درمانی در سراسر جهان را می توان نبود زیرساختهای درمانی در زادگاهشان یا پایین بودن سطح ارایه خدمات درمانی نام برد. در کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و جمهوری آذربایجان یا اصلا زیرساختهای درمانی وجود ندارد یا اگر هم هست محدود و غیرقابل دسترس همگان است. با توجه به آثار مثبت توسعه گردشگری درمانی از قبیل توسعه زیرساختهای بهداشتی، افزایش تعداد بیمارستانهای استاندارد بین المللی، افزایش سطح خدمات و کیفیت ، افزایش درآمدهای ارزی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص پزشکی و بهداشتی، بررسی و ارایه راهکار جهت توسعه این شاخه از گردشگری می تواند در راستای اهداف برنامه های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور و دومین شهر بزرگ مذهبی جهان اسلام بعد از مکه معظمه با وجود ظرفیتهای فراوان گردشگری و زیرساختهای خدمات درمانی موجود می تواند به عنوان قطب گردشگری پزشکی خاورمیانه و همچنین در بین کشورهای اسلامی ایفای نقش نماید.
هدف اصلی تحقیق ارایه راهکار جهت توسعه توریسم درمانی در شهر مشهد می باشد که لازمه آن شناخت و بررسی وضع موجود گردشگری درمانی این شهر می باشد. پس از بررسی وضع موجود راهکارهایی در چهارشاخص اداری- اجرایی، اقتصادی، قانونی- سیاسی و بازاریابی- اطلاع رسانی تعریف گردید و بر اساس نظر کارشناسان راهکارهای دارای اولویت مشخص گردیدند.
کلمات کلیدی: گردشگری درمانی، توریسم درمانی، گردشگری پزشکی، خدمات درمانی، مشهد مقدس

۱-۱ مقدمه
جهانگردی و گردشگری بزرگترین تحرک اجتماعی انسان در طول تاریخ است، از نظر کسب درآمد تا سال ۲۰۲۰ در راس تمام فعالیتها قرار خواهد گرفت. فعالیتی است که منشاء عمیق ترین اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشد، اثرات تخریبی زیست محیطی کمی داشته و فاقد خصلت استهلاکی است. منبع لایزال و تمام نشدنی، که به عنوان صادرات نامرئی کشورها مطرح گردیده است.
استفاده از منابع طبیعی جهت تقویت روح و روان جایگاه ویژه ای در سلامتی انسانها دارد. بطوری که در برنامه ریزی شهرهای توسعه یافته، جهت گذراندن اوقات فراغت ساکنین، مناطقی تاسیس و راه اندازی میگردد. از لحاظ جاذبه های طبیعی ایران جزء پنج کشور اول جهان است و با بهره گیری از آب و هوای سالم شهر، چشم اندازهای بی نظیر طبیعی، کوه ها، چشمه ها و …. در صورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب، رعایت اصول بهداشتی و امنیتی میتوان توریسم طبیعی و درمانی را در آنها رونق بخشید.
گردشگرانی که به ایران سفرمی کنند بیشتر با هدف آشنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی، زیارت و بازدید از اماکن مذهبی، دیدن از جاذبه های طبیعی و اکوتوریسمی، فرهنگ و تمدن باستانی و اهداف تجاری و بازرگانی و یا درمانی وپزشکی وارد ایران می شوند اما با وجود اهمیت بی بدیل صنعت گردشگری در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست گذاری های مناسبی در خصوص ارتقاء آن در کشورمان صورت نپذیرفته است. (بهرامی،۱۳۸۹،۲ )
شهر مشهد به عنوان مهمترین قطب گردشگری شرق کشور و دومین کلانشهر کشور و دومین شهر بزرگ مذهبی جهان اسلام بعد از مکه معظمه علاوه بر توانمندیهای گردشگری متعدد از لحاظ گردشگری درمانی بخصوص گردشگری پزشکی با توجه به وجود مراکز فوق تخصصی و تخصصی مجهز در سالهای اخیر جاذب این نوع از گردشگران از جمله کشورهای همسایه می باشد. زائران مانند گذشته تنها برای زیارت به این شهر سفر نمی کنند بلکه نیازهای دیگری در طول سفر خود دارند که با افزایش ماندگاری و به دنبال آن افزایش هزینه های مختلف میتوانند موجب رونق اقتصادی هرچه بیشتر منطقه گردند. شهر مشهد سالانه حدود ۳۰ میلیون نفر زائر و گردشگر را میزبانی می نماید که حدود ۵ درصد آنان گردشگران خارجی می باشند.
در این تحقیق کوشیده شده با توجه به ظرفیتهای موجود گردشگری در مشهد مقدس راهکارهای توسعه گردشگری درمانی به عنوان پردرآمدترین شاخه گردشگری بررسی و ارایه گردد.
۱-۲ بیان مساله
گردشگری فعالیت اقتصادی است که بدلیل ماهیت و ویژگی های خاص آن، فرصت هایی مناسب برای ورود به عرصه تجارت بین المللی را فارغ از سطح توسعه یافتگی کشورها فراهم می آورد. این مهم باعث شده است که از این فعالیت اقتصادی به عنوان صنعت یاد شود که اساسا ماهیت خدماتی دارد و بعد از صنعت نفت
و خودرو به عنوان سومین صنعت جهان شناخته شود(حقیقی وهمکاران،۱۳۸۸،۲۳) و بعد از صنعت های نفت، و اتومبیل، مردمی ترین منبع درآمد شمرده می شود، زیرا بیشتر در آمد حاصل از آن به طور مستقیم و بدون واسطه به دست مردم میرسد(گندمکار، ۱۳۹۰،۲۶۶). می توان گفت فعالیت گردشگری از جمله فعالیتهایی است که از نظرماهیت خود یک محصول اجتماعی – فرهنگی و از نظر برنامه ریزی و مدیریتی یک فعالیت میان بخشی می باشد(مشیری و نظری،۱۳۸۵،۱۷).
زندگی صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا الزاماتی را با خود همراه دارد و نیازها برای تناسب اندام و استفاده از منابع طبیعی و ویتامین ها، کاهش درد و تسلط بر اعصاب و افزایش سلامت روح و روان و جسم بسیار چشمگیر است. امروزه سفر برای درمان و بازیابی توان از دست رفته یکی از مهمترین اهداف گردشگری است. از دهه ۱۹۹۰ عوامل چندی دست به دست هم دادند تا توریسم سلامت تقویت شود. از سویی در کشورهای توسعه یافته هزینه بالای خدمات درمانی و پزشکی، زمان طولانی که بیماران باید در انتظار نوبت بمانند و همچنین زمانیکه باید صرف گرفتن تاییدیه بیمه خود نمایند، موجب پیدایش این انگیزه گردید تا علیرغم وجود برخی مشکلات خدمات مذکور را در کشورهای دیگر دریافت نمایند.(راس،۲۰۰۱،۵۸)
برآوردها نشان می دهد که هر توریست سلامت سه برابر یک توریست عادی ارزآوری دارد. این درآمد باعث شده که برخی کشورهای آسیایی چون سنگاپور، تایلند و هند بطور چشمگیری در حال تبلیغ سرویس های درمانی خود در