ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه

ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه

۱) اﺛﺮ آن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ﯾﺸﺘﺮ ﭘﺎداﺷﻬﺎی ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﺛـﺮ آن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﯾﮏ ﭘﺎداش ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘـﻮق  ﺧـﻮب ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ راﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪﺗﺎﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی در راه ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ازﺧﻮدﻧﺸﺎن دﻫـﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺮج ﺷﺪﯾﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی درﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﮑﺮد،اﺛـﺮ اﯾﺠـﺎد اﻧﮕﯿﺰه آن زود از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.

۲) ﭘﻮل ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده داده ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ زودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ داﺋﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﯾﺶ ﯾﮏ ﭘﺎداش ﻣﺎدی ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق داده ﻣﯽ ﺷـﻮد در دﻓﻌـﺎت اول آن را ﭘـﺎداش ﻣﯽداﻧﺪ ، اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ آن را ﺟﺰو ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺤﻘﺎق ی ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد و اﻧﺘﻈﺎر داردﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﺎر در او اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .

۳) وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻮل داده ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﭘـﻮل ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺷﻮد . ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ً ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺬت از ﮐﺎر ﯾﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ، در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧـﻮد ﺗـﻼش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ آﻧﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش اﺿﺎﻓﯽ ﺷـﺎن ﭘـﺎداشﻫـﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ زﯾﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﭘﺎداﺷـﻬﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد .    (شفیق ، ۲۰۱۲)

ﺣﺎل در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘـﻮل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﯿﻠﻪ ی اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه دارای اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ؟ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳـﺖ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ی اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓـﺮاد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ راﺿﯽ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ . اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻗﺪرت ﭘﻮل را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .    ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎداﺷﻬﺎی ﻣـﺎﻟﯽ وﺳـﯿﻠﻪ اﯾﺠـﺎد اﻧﮕﯿـﺰه ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آن ﺑﻪ ﺷﺪت از اﻧﮕﯿﺰه ی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ . وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎداﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎدی ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﺮآورده ﻧﮑﻨﻨﺪ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬـﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺑﺰﻧﻨﺪ . ﻧﮑﺘـﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﯿﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﯾـﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را ، اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎی ﺧﻮد رادر ﻣﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ اﻓـﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ، ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ . اﻣﺎ ﭘﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬـﺎ وﺳـﯿﻠﻪ ی ارزﯾـﺎﺑﯽاﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود.   (استوارت و براون ، ۲۰۱۰ )

ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دادن ﭘﺎداش ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﺎن اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧـﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ، زﯾﺮا ﺑـﺴﯿﺎری از اﻓـﺮاد را ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻ ًﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .