یکپارچه سازی اراضی

دانلود پایان نامه

دولت رانتیر و پیامدهای توسعه ای آن
– ویژگی های تاریخی و توسعه ای دولت ایران با توجه به نقش نفت
در این روش شناسی نفت به عنوان منبع و ذخیره ای طبیعی و زیرزمینی در عرصه اقتصادسیاسی کارکردی دارد که محیط برنامه ریزی توسعه را از مسیر اصلی خود منحرف و در دور باطلی قرار می دهد که ریشه تولید را می خشکاند و فعالیت های کاذبی را در بخش اقتصاد عرضه می نماید. شکل گیری این روند در سایه مجذوب شدن دولتمردان به درآمد سرشار و بدون زحمت ناشی از فروش این ماده با ارزش می باشد. تمسک به این ماده و عدم مدیریت ناهنجاری های آن اعتقاد به تمامی مبانی عقلانیت در اقتصاد را ضایع می نماید و در مقابل رشد کاذب و بدون هیچ پشتوانه علمی و کارشناسی را تعلیم می دهد. این ماده ماهیتی را برای دولتمردان تعریف می کند که منافع آنها به منافع مردم متصل نیست، بنابراین هر کس به کار خودش مشغول است و فضای کسب و کار بدون هیچ رهنمود و توصیه های مدیریتی به حیات خود ادامه می دهد و تعاملی بین متولی و بهره بردار ایجاد نمی گردد. در نهایت، هیچ مولفه علمی و کارشناسی شده در فعالیت اقتصادی نهادینه نمی شود و اگر هم تلاشی باشد به صورت پراکنده و ناقص تحقق می یابد. تحقیق حاضر برآن است تا با رسوخ به این مبانی تصویری شفاف از عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی به نمایش گذارد و با در نظر گرفتن عوامل بازدارنده پایه ای و زمینه ساز و ارجاع آن به سطح خرد ریشه اصلی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی را مشخص نماید. این در حالی است که بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در بیان تمایز بین علت و معلول در فرایند آسیب شناسی بخش کشاورزی در مناطق روستایی منفعل عمل کرده و عوامل معلول را به عنوان علت در پژوهش خود در نظر گرفته اند و فرایند تحقیق را به سوی بیراهه بدون گرفتن نتیجه ای خاص هدایت نموده اند. در واقع، عوامل موجود در سطح خرد معلول علت های بیرون از روستاست و نمی تواند در مقام علت عمل کند. تحقیق حاضر این نقیصه را در نظر گرفته و رویکردی فرامحلی با در نظر گرفتن عوامل بازدارنده زمینه ساز را سرلوحه کار خود قرار داده است. در زیر به سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه پرداخته شده است:
جدول(1-1): سوابق مطالعاتی در داخل کشور
پژوهشگر
عنوان
نتایج تحقیق
رکن الدین افتخاری و همکاران(1388)
تحلیل عوامل موثر استرس زا در کشاورزان روستاهای استهبان
نتایج حاصل از آن نشان می دهد که از بین چهار عامل اقتصادی، طبیعی، اجتماعی، فضایی و مکانی، دو عامل طبیعی و اقتصادی تاثیر بیشتری در استرس روستاییان داشته است و هم چنین تفاوت معناداری بین عوامل استرس زا وجود دارد.
شریف زاده و همکاران(1389)
بررسی موانع توسعه کسب و کارهای کشاورزی در استان گلستان
مطابق یافته های تحقیق، موانع دارای بیشترین فراوانی عبارت اند از: بروز خطرات طبیعی؛ کیفیت پایین نهاده های موجود در بازار؛ زمان بر بودن رسیدن به مرحله سودآوری؛ نوسان سیاست های دولت در بازار کشاورزی در ارتباط با واردات، صادرات، قیمت گذاری، و تنظیم بازار؛ و شرایط دشوار کسب اعتبارات.
اسدی و همکاران(1389)
تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشت های گلخانه ای (مطالعه موردی استان اصفهان)
گویه های مربوط به عوامل و محدودیت های تاثیرگذار بر توسعه کشت های گلخانه ای در پنج بخش عوامل اقتصادی، حمایت های دولتی، قوانین اداری، عوامل زیربنایی، عوامل اقلیمی و عوامل فنی بر پایه ضریب تغییرات اولویت بندی شدند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل حمایتی، زیربنایی، قوانین اداری و عوامل اقتصادی مجموعا 67/66 درصد واریانس عوامل بازدارنده توسعه کشت های گلخانه ای در استان اصفهان را تبیین می کنند.
تقدیسی و بسحاق(1389)
بررسی چالش های کشاورزی و تاثیر آن بر جمعیت روستایی
هدف در این مقاله بررسی چالش های کشاورزی در دهستان سیلاخور شرقی با توجه به نقش مهم آن به عنوان فعالیت اکثر روستانشینان و بررسی تاثیرات آن بر وضعیت جمعیتی منطقه مورد مطالعه است. نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که پراکندگی و کوچک بودن قطعات اراضی نقش مهمی در اتلاف منابع داشته و سبب رها شدن بسیاری از اراضی شده است و این روند در 10 سال اخیر، نقش تعیین کننده ای در کاهش جمعیت در دهستان سیلاخور شرقی داشته است.
تقوایی و همکاران(1389)
تحلیلی بر عوامل موثر در عدم استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در روستاهای ایران: مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ازنا
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان می دهد که تقطیع و پراکندگی اراضی کشاورزان، مهم ترین مانع در توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار بوده است. هم چنین یافته ها حاکی از آن است که سه عامل ساختاری، اقتصادی ـ اجتماعی و طبیعی 10/66 درصد از واریانس متغیرها را تبیین می کند که در این راستا توسعه ی کمی و کیفی برنامه های آموزشی ـ ترویجی و بالا بردن اطلاعات و آگاهی کشاورزان، تربیت مروجان آگاه از مسائل سیستم های آبیاری تحت فشار و تشویق کشاورزان منطقه، با حمایت های مالی و اعطای آسان تر تسهیلات بانکی، در راستای مشارکت هرچه بیش تر در یکپارچه سازی اراضی، از جمله پیشنهادهایی هستند که براساس نتایج تحقیق ارائه شده اند.
هجرتی و افشاری(1389)
نقش مالکیت های ارضی در توسعه روستایی
باتوجه به نتایج به دست آمده، بزرگ بودن اراضی کشاورزی هرچند باعث افزایش بهره وری در واحد سطح خواهد شد اما روستاییان خرده پا علاقه ای نسبت به ساماندهی نداشته و آن را موجب بیکاری دانسته اند و شیوه کشت سنتی را به کشت نوین ترجیح می دهند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   علامه طباطبایی