گشتاورهای تعمیم یافته

دانلود پایان نامه

سینایی، حسنعلی و علی رضاییان، (1384). “بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت‌ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی)”، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 19.
شباهنگ، رضا (1381). “تئوری حسابداری (جلد اول)”. نشریه شماره 157، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
شیدای مقدم، مسعود (1391). “بررسی بین ترکیب دارایی‌ها و سودآوری با ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مالی، دانشگاه تهران.
صفری گرایلی، مهدی (1387). “بررسی تأثیر ساختار سرمایه‌ بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
صمدی، سعید و خوش اخلاق، رحمان و جلیلی کامجو، پرویز و امیری، هادی (1392). “ارزیابی تأثیر همزمان و مجزای شاخص‌های پولی و مالی بر رشد اقتصاد: کاربرد مدل پانل پویای دو مرحله‌ای آرلانو-باور/ بوندل-باند”. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال دوم، شماره‌ی 7، پاییز 92: صص 86-63.
قالیباف اصل، حسن (1384)، “مدیریت مالی”. مفاهیم و کاربردها، چاپ دوم، تهران، انتشارات پوران پژوهش.
قالیباف اصل، حسن و ایزدی، سلما (1388). “مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله دانش و توسعه (علمی- پژوهشی)، سال شانزدهم، شماره 26، بهار 1388.
کاتبی، حسینقلی (1387). “حقوق تجارت“. انتشارات کتابخانه‌ی گنج دانش، ویرایش اول، چاپ دوازدهم.
کریمی تکانلو، زهرا و رنج پور، رضا (1392). “اقتصادسنجی داده‌های تابلویی”. انتشارات سمت، چاپ اول.
کشاورز، حمیده و موسوی، سید علیرضا (1390). “بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. فصلنامه مدیریت، سال هشتم، ویژه‌نامه، بهار.
گرجی، امیرحسین (1391). “تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تأکید بر عوامل رقابت بازار محصول”. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
وستون، بریگام و یوستون (1386). “مدیریت مالی”. چاپ دوم، جلد دوم، ترجمه حسین عبده تبریزی و فرهاد حنیفی، انتشارات آگاه و پیشبرد، تهران.
متان، مجتبی و یحیی‌زاده فرد، محمود و نبوی هاشمی، سید علی (1389)، “تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه مدیریت: صص 15-1.
محمدی، راضیه (1384). “عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. راهنمایی اسماعیل مشیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
مدرس سبزواری، احمد (1378)، “مدیریت مالی (جلد اول)”، چاپ و نشر بازرگانی.
مدرس، احمد و فرهاد عبدالله‌زاده (1378)، “مدیریت مالی (جلد دوم)”، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
مرمرچی، امیرحسین (1378)، “عوامل مؤثر بر بافت سرمایه و نسبت‌های اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
ندیری، محمد و محمدی، تیمور (1390)، “بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلوی پویا”، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 3: صص 24-1.
مشایخ، شهناز و شاهرخی، سیده سمانه. ( 1385 ). “عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه”. ماهنامه، حسابدار، شماره 176: صص 19-13.
مشکی، مهدی (1390)، “تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های بورسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی”. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره اول: 119-91.
مظاهری، طهماسب (1388). “تبیین ساختار سرمایه مناسب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
معین الدین، محمود و ملکیان کله بستی، اسفندیار و کلانتری، انسیه (1390). “رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، زمستان 1390، شماره66: صص 80-69.
مورکیان، حسن (1390)، “مدیریت مالی (جلد اول)”، مرکز آموزش علمی و کاربردی تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   امیرالمومنین