گروه های عمده فعالیت

دانلود پایان نامه

جدول(3-12): میانگین بارندگی و ارتفاع ایستگاه منتخب در دوره 22 ساله(68- 1390) 126
جدول (3-13): مقیاس طبقه بندی شدت خشکسالی براساس شاخص درصد از بارش میانگین 127
جدول (3-14): بررسی وضعیت ترسالی ها و خشکسالی ها در شهرستان خنداب 128
جدول(3-15): متوسط تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه های انتخابی 129
جدول(3-16): تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه و سالانه حوزه خنداب 130
جدول(3-17) :نیاز آبی گیاه شاخص منطقه بر اساس سند ملی آب استان مرکزی 130
جدول(3-18): مقادیر رطوبت نسبی در ایستگاه خنداب 132
جدول(3-19): مشخصه های حرارتی ایستگاه خنداب بصورت ماهانه و فصلی 134
جدول(3-20): توزیع جمعیت در شهرستان های استان مرکزی، آبان ماه 1390 136
جدول(3-21): جمعیت شهرستان خنداب به تفکیک دهستان در سالهای1385 و 1390 138
جدول(3-22): ترکیب سنی جمعیت شهرستان خنداب در سال 1390 140
جدول(3-23): نسبت جنسی به تفکیک شهری و روستایی در سال 1390 141
جدول(3-24): جمعیت، رشد جمعیت و وضعیت مهاجرت در شهرستان خنداب به تفکیک دهستان ها(75-1385) 143
جدول(3-25): جمعیت، رشد جمعیت و وضعیت مهاجرت در شهرستان خنداب به تفکیک دهستان ها(85-1390) 144
جدول(3-26): وضعیت باسوادی در شهرستان خنداب بر حسب جنس و وضع سکونت 145
جدول(3-27): توزیع خدمات اجتماعی در شهرستان خنداب به تفکیک سکونتگاه های روستایی 146
جدول(3-28): جمعیت 10 ساله و بیشتر و وضع فعالیت در شهرستان خنداب بتفکیک جنسیت 148
جدول(3-29): شاغلان 10 ساله و بیشتر شهرستان خنداب بر حسب گروه های عمده فعالیت 149
جدول(3-30): تعداد و مساحت بهره برداری های کشاورزی در شهرستان خنداب 151
جدول(3-31): سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات زراعی شهرستان خنداب در سال 1390 152
جدول(3-32): تعداد و مساحت بهره برداری های دارای اراضی زراعی در شهرستان خنداب 154
جدول(3-33): سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات باغی شهرستان خنداب در سال 1390 155
جدول(3-34): تعداد و مساحت بهره برداری های باغ و قلمستان در شهرستان خنداب 158
جدول(3-35): وضعیت دام در شهرستان خنداب 158
جدول(3-36): تعداد بهره برداری های دارای دام و تعداد دام آنها 159

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهدانشجویان، آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیک