کاربری اراضی

دانلود پایان نامه

عمق خاک کشاورزی در شهرستان خنداب بیش 120 سانتیمتر می باشد و بهترین شرایط را در صورت فراهم آوردن سایر نهاده برای فعالیت کشاورزی دارا می باشد. این عمق از خاک ها توان بالایی برای نگهداری رطوبت دارند و با قدرت زیاد حفظ رطوبت میزان آب مصرفی و تعداد دفعات آبیاری را پایین می آورند. ضمن اینکه، عمق بالای خاک در تامین مواد غذایی و آلی برای گیاه موثر است. میزان شوری خاک در شهرستان خنداب کوچکتر از 5/1 در واحد دسی زیمنس بر متر است که در طبقه بندی خاک های شور جز گروه غیر شور قرار می گیرد و اثر آن در کاهش محصول ناچیز است. شوری خاک مهمترین معضل رشد گیاه محسوب می شود و در کاهش بازده و میزان کیفیت محصول موثر واقع می شود. میزان کربن آلی خاک در شهرستان خنداب 5/1 درصد و جز خاک هایی با مقدار مواد آلی زیاد محسوب می شود. فرسایش خاک در شهرستان خنداب بنابر مطالعات صورت گرفته و نظرات کارشناسی شده 11 تن در هکتار می باشد و از متوسط کشوری بالاتر است.
شکل(3-7): فرسایش خاک در شهرستان خنداب
بیشتر زمین های شهرستان خنداب در کلاس اراضی 2 و 3 توزیع شده اند که دارای محدودیت متوسط و تاحدودی زیاد برای انجام فعالیت کشاورزی هستند که با تامین به موقع آب و اجرای عملیات خاک ورزی مطلوبیت لازم را جهت کشت پیدا می کنند.
شکل(3-8): کاربری اراضی در شهرستان خنداب
3-2-2- منابع آب
شرایط عمومی منابع آب در بخش کشاورزی کشور نشان از کاهش شدید آب های سطحی و زیرزمینی دارد و کمبود منابع آب توسعه بخش کشاورزی را با مشکلات فراوانی روبرو ساخته و حتی غیر ممکن کرده است. این درحالی است که وضعیت منابع آب مصرفی در شهرستان خنداب از شرایط مناسبی برخوردار است و وجود رودخانه فصلی قره چای و ذخایر آب زیرزمینی غنی جایگاه کشاورزی این منطقه را در حد ایده آلی قرار داده است. اگرچه در سال های اخیر بنابر سیاست های غلط و برداشت های بی رویه سطح آب سفره های زیرزمینی کاهش پیدا کرده و تراز آبی شهرستان را منفی نموده است ولی با وجود رودخانه فصلی و نوع تیپولوژی منطقه این معضل تاحدودی جبران می شود. بطورکلی، وضعیت عمومی منابع آبی شهرستان خنداب به شرح جدول زیر می باشد.
جدول(3-5): وضعیت منابع آب شهرستان خنداب
میزان بارش سالانه (م م )
282
تعداد رودخانه دایمی
1
تعداد چاه عمیق ونیمه عمیق (حلقه)
740
استخر ذخیره آب (باب)
40
تعداد چشمه (رشته)
90
تعداد قنات (دهنه)
100
میزان آب مصرفی بخش کشاورزی (م م م)
231
ماخذ: سیمای عمومی شهرستان خنداب، جهاد کشاورزی استان مرکزی، 1390
3-2-2-1- منابع آب سطحی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   جامعه اسلامی