پیش بینی سود

پیش بینی سود :

بیش تر تحقیق های مبتنی بر رویکرد پیش بینی، به رفتار سود حسابداری و پیش بینی آن اختصاص دارد. انگیزه های اصلی توجه به پیش بینی سود در تحقیقات به شرح زیر است:

  • استفاده از پیش بینی سود در مدل های ارزیابی، یکی از پدیده هایی که اکثر اقتصاددانان و دانشوران امور مالی بر روی آن اتفاق نظر دارند، وجود رابطه قوی بین سود پیش بینی شده و ارزش سرمایه می باشد.مدل فیشر ( برای شرایط اطمینان کامل) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (برای شرایط عدم اطمینان)، ارزش دارایی ها را بر حسب جریان نقد آتی برآورد می کنند و چون اطلاعات جریان نقد آتی اغلب موجود نیست، از سود آتی به عنوان معروف ترین جایگزین آن استفاده می شود.
  • ارزیابی توان پرداخت. با توجه به این که سود جایگزینی برای پیش بینی جریان نقد می باشد، پیش بینی سود برای ارزیابی توان پرداخت سود سهام، هزینه های مالی، مالیات و تعهدات سودمند است. از ارقام سود به عنوان راهنمایی جهت تدوین سیاست های مربوط به تقسیم سود و سرمایه گذاری شرکت نیز استفاده می شود.
  • ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت. با توجه به جدایی مدیریت و مالکیت، یکی از معیارهای مهم ارزیابی کارآیی و نحوه استفاده از منابع و وظیفه مباشرت مدیریت، مقایسه سود واقعی و پیش بینی شده می باشد. تصمیمات و اقدامات مدیریت و پرداخت پاداش اغلب در قالب ارقام سود بیان می شود و علی رغم ایراداتی که به سود حسابداری وارد می شود، جایگزین مؤثری برای آن ارائه نشده است.
  • تبیین نحوه انتخاب خط مشی های حسابداری توسط مدیریت. گوردن با این فرض که پاداش مدیران بستگی به قیمت سهام دارد، نتیجه گرفت که مدیران روش های حسابداری را که باعث افزایش سود و نرخ رشد آن و کاهش واریانس تغییرات سود شود، انتخاب می کنند. بنابراین مدیران از طریق انتخاب روش های حسابداری سود را هموار (مدیریت) می کنند. به هرحال در تئوری اثباتی حسابداری فرضیه های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.
  • ارزیابی اثرات اقتصادی استانداردهای حسابداری. پیش بینی رفتار سود در پاسخ به استانداردهای جدید به عنوان یکی از روش های ارزیابی استانداردهای حسابداری می باشد که به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
  • استفاده از پیش بینی سود در تحقیق ها. در بسیاری از پژوهش های اقتصادی، مالی و حسابداری از مدل هایی استفاده می شود که پیش بینی سود به عنوان یکی از متغیرهای اصلی مورد نیاز می باشد. ایجاد و توسعه یک مدل بهتر از انتظارهای سود به نحوی که انعکاسی از توقعات بازار باشد باعث افزایش اعتبار نتایج پژوهش ها خواهد شد.
  • تمرکز گزارشگری مالی بر سود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا تهیه اطلاعات در مورد سود و اجزای آن را کانون اصلی گزارشگری مالی بیان کرده است.[۱] بنابراین تعجب انگیز نیست که کوشش های زیادی برای شناخت، پیش بینی و بهبود اندازه گیری سود صرف شود.

به طور خلاصه تحقیق های انجام شده در خصوص پیش بینی سود در دو گروه طبقه بندی می شود.

گروه اول تحقیق های خط مشی گرا است که بر امکان بهبود در اندازه گیری حسابداری در جهت افزایش توانایی سود و سایر اقلام مالی در تسهیل پیش بینی جریان نقد تمرکز دارد. تحقیق های نوع دوم اثباتی است و در جهت درک استفاده واقعی از اطلاعات مالی گزارش شده ( یعنی فرایند تجزیه و تحلیل صورت های مالی) انجام می شود.

[۱] .FASB; Statement of Financial Accounting Concept No. 1: Objective of Financial Reporting by Business Enterprise (USA: FASB; 1978); P.ix