پایان نامه درباره رگرسیون، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رضایت شغل

میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر ۰٫۴۱۱ می باشد. میزان رابطه متغیرهای برونگرایی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی برابر ۴۳٫۲ درصد می باشد. ضریب تعیین نیز برابر ۰٫۱۸۷ می باشد، یعنی متغیر های توضیحی می توانند در حدود ۱۹ درصد تغییرات متغیر رفتار شهروندی را پیش بینی نمایند. بنابراین می توان گفت که بین برونگرایی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تعهدسازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
بررسی رابطه بین دو متغیر برون گرایی شخصیتورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود همزمان دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

جدول ۴-۲۱) آزمون رگرسیون فرضیه سوم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
۰٫۴۵۳
۰٫۲۰۶

۲٫۸۶۹
۰٫۰۰۵
برون گرایی

۰٫۲۱۸
۲٫۱۲۹
۰٫۰۳۶
رضایت شغلی

۰٫۱۶۱
۱٫۳۶۴
۰٫۱۷۷
تعهد شغلی

۰٫۳۲۶
۲٫۷۳۱
۰٫۰۰۸

مدل رگرسیون معنی داری برای تاثیر دومتغیر بر رابطه برون گرایی شخصیتبا رفتار شهروندی سازمانی بدست آمده است که در جدول ۴-۲۱ قابل مشاهده است، با توجه ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر برون گرایی شخصیتو تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، ولی تاثیر و رضایت شغلی معنادار نمی باشد. میزان تاثیر برونگرایی برابر ۰٫۲۱۸ میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر ۰٫۳۲۶ می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق در این حالت نیز رد می شود. و باید بیان نمود که بین برونگرایی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تعهدسازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
جهت بررسی فرضه چهارم ابتدا به وجود رابطه بین دو متغیر سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.
جدول۴-۲۲) ضریب همبستگی بینسازگاریورفتارشهروندی سازمانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
سازگاریورفتارشهروندی سازمانی
۸۲
۰٫۱۴۱
۰٫۲۰۵
عدم وجود رابطه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سازگاریورفتارشهروندی سازمانی بزرگ تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد این رابطه معنی دار نمی باشد.
حال رابطه فوق را با توجه به ورود متغیر رضایت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم:
جدول ۴-۲۳) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم با توجه به متغیررضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
۰٫۳۵۶
۰٫۱۲۷

۸٫۳۳۲
۰٫۰۰۰
سازگاری

۰٫۱۷
۱٫۶۱۲
۰٫۱۱۱
رضایت شغلی

۰٫۳۲۸
۳٫۱۰۷
۰٫۰۰۳

با توجه به جدول ۴-۲۳ مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تنها تاثیر رضایتشغلی معنی دار و مثبت می باشد، شدت تاثیر رضایت شغلی برابر ۰٫۳۲۸ می باشد. بنابراین باید بیان نمود که بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.
اکنون رابطه بین دو متغیر سازگاریورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود متغیر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول ۴-۲۴) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم با توجه به متغیرتعهدسازمانی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
۰٫۴۰۵
۰٫۱۶۴

۳٫۴۲۹
۰٫۰۰۱
سازگاری

۰٫۱۵۲
۱٫۴۷۴
۰٫۱۴۵
تعهد شغلی

۰٫۳۷۹
۳٫۶۸۴
۰٫۰۰۰

با توجه به جدول ۴-۲۴ مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر سازگاری معنی دار نبوده ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، شدت تاثیر متغیرتعهدسازمانی برابر ۰٫۳۷۹ می باشد. بنابراین با توجه به تعهدسازمانی بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بررسی رابطه بین دو متغیر سازگاری ورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود همزمان دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی
جدول ۴-۲۵) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
۰٫۴۳۲
۰٫۱۸۶

۳٫۳۶۱
۰٫۰۰۱
سازگاری

۰٫۱۶۵
۱٫۶۰۷
۰٫۱۱۲
رضایت شغلی

۰٫۱۷۸
۱٫۴۷۶
۰٫۱۴۴
تعهد شغلی

۰٫۲۸۷
۲٫۳۹۳
۰٫۰۱۹

مدل رگرسیون معنی داری برای تاثیر دومتغیر بر رابطه سازگاری با رفتار شهروندی سازمانی بدست آمده است که در جدول ۴-۲۵ قابل مشاهده است، با توجه ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر سازگاری و رضایت شغلی معنادار نمی باشد، ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر ۰٫۲۸۷ می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق در این حالت نیز رد می شود.

فرضیه پنجم: بین مسئولیت پذیری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه وجود دارد.

جهت بررسی فرضه اول ابتدا به وجود رابطه بین دو متغیر مسئولیت پذیری و رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.
جدول۴-۲۶) ضریب همبستگی بین مسئولیت پذیری ورفتارشهروندی سازمانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه/>
مسئولیت پذیری ورفتارشهروندی سازمانی
۸۲
۰٫۱۰۳
۰٫۳۵۶
عدم وجود رابطه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مسئولیت پذیریورفتارشهروندی سازمانی بزرگ تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد این رابطه معنی دار نمی باشد.
حال رابطه فوق را با توجه به ورود متغیر رضایت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم:
جدول ۴-۲۷) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم با توجه به متغیررضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
۰٫۳۲۷
۰٫۱۰۷

۹٫۰۷
۰٫۰۰۰
مسئولیت پذیری

۰٫۰۹۷
۰٫۹۰۸
۰٫۳۶۷
رضایت شغلی

۰٫۳۱۱
۲٫۹۲۴
۰٫۰۰۵

با توجه به جدول ۴-۲۷ مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر مسئولیت پذیری معنادار نبوده ولی تاثیر رضایتشغلی معنی دار و مثبت می باشد و شدت تاثیر آن برابر ۰٫۳۱۱ می باشد. بنابراین با توجه به رضایت شغلی بین مسئولیتپذیری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد. اکنون رابطه بین دو متغیر مسئولیت پذیری ورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود متغیر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول ۴-۲۸) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم با توجه به متغیررضایت شغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
۰٫۳۸۱
۰٫۱۴۵

۳٫۷۹۳
۰٫۰۰۰
مسئولیت پذیری

۰٫۰۶۵
۰٫۶۲۵
۰٫۵۳۴
تعهد شغلی

۰٫۳۶۸
۳٫۵۲۲
۰٫۰۰۱

با توجه به جدول ۴-۲۸ مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر مسئولیت پذیری معنادار نبوده ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد و میزان تاثیر آن برابر ۰٫۳۶۸ می باشد. بنابراین با توجه به تعهدسازمانی بین مسئولیتپذیری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بررسی رابطه بین دو متغیر مسئولیت پذیری ورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود همزمان دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

جدول ۴-۲۹) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
۰٫۴۰۵
۰٫۱۶۴

۳٫۷۵۲
۰٫۰۰۰
مسئولیت پذیری

۰٫۰۷۱
۰٫۶۷۹
۰٫۴۹۹
رضایت شغلی

۰٫۱۶۴
۱٫۳۴۹
۰٫۱۸۱
تعهد شغلی

۰٫۲۸۲
۲٫۳۱
۰٫۰۲۴

مدل رگرسیون معنی داری برای تاثیر دومتغیر بر رابطه مسئولیتپذیری با رفتار شهروندی سازمانی بدست آمده است که در جدول ۴-۲۹ قابل مشاهده است، با توجه ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر مسئولیتپذیری و رضایت شغلی معنادار نمی باشد، ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر ۰٫۲۸۲ می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق در این حالت نیز رد می شود.
طبق آزمونهای انجام شده در فصل حاضر نتایج زیر بدست آمده است:
مشاهده شد که بین گشوده بودن شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین روان آزردگی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین برون گرایی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود ندارد.
بین مسئولیت پذیری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود ندارد.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه
با در نظر گرفتن اهمیت و لزوم سنجش میزان بروز رفتار شهروند سازمانی با توجه به به رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مهر اقتصاد تحت تاثیر تیپ شخصیت کارکنان در سطح استان با تجزیه و تحلیل داده ها واستفاده آزمونهای پیرسون ورگرسیون که ابتدا به بررسی تک به تک متغیرها (رفتار شهروند سازمانی وتیپ شخصیت )پرداخته شد وسپس تاثیر جداگانه متغیرهای واسط وبعد تاثیر همزمان متغیرهای واسط مورد سنجش واقع شد در مجموع هیچ یکی از فرضیه های تحقیق اثبات نشد که نتایج به شرح ذیل ارائه می شود.
۵-۲) توصیف متغیرهای تحقیق
نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند ار:
۵-۲-۱) نتایج آمارهای توصیفی
براساس توصیف و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می توان گفت:
۱-میانگین متغیر رفتار شهروند سازمانی در میان کارکنان بانک مهر اقتصاد ۹۵۸۷/۳ بوده است در ضمن انحراف معیار ۵۷۷۵۵/۰ و واریانس برابر ۳۳۴/۰ می باشد.
جدول (۵-۱) توصیف متغیر رفتار شهروند سازمانی
مولفه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
رفتار شهروندی
۹۵۸۷/۳
۵۷۷۵۵/۰
۳۳۴/۰

جدول (۵-۲) مولفه های رفتار شهروند سازمانی
سوال
میانگین
انحراف معیار
واریانس
به افرادی که حجم کاری زیادی دارند کمک می کند
۱۳۷۵/۴
۸۹۶۴۶/۰
۸۰۴/۰
کار افرادی را که غایب هستند،انجام می دهد
۸۹۰۲/۳
۰۰۶۲۳/۱
۰۱۲/۱
مشتاقانه تمایل دارد تا وقت خودرا در اختیار دیگران قرار دهد .به عنوان مثال به همکارانش درباره
ی مواردی که در ان دارای تجربه و رت هست کمک می کند
۰۹۷۶/۴
۸۴۰۴۸/۰
۷۰۶/۰
به کارکنان جدید حتی در صورتی که اجباری به انجام آن نداشته باشد،کمک می کند
۰۳۶۶/۴
۷۶۰۸۵/۰
۵۷۹/۰
با من یا افراد دیگر که ممکن است تحت تاثیر صمیمیات یا اعمالش قرار گیرند،مشورت می کند
۹۵۱۲/۳
۷۱۸۴۱/۰
۵۱۶/۰
حقوق دیگران را زیر پا نمی گذارد
۲۶۸۳/۴
۹۶۹۲۷/۰
۹۳۹/۰
همواره از بروز مشکلات با همکاران دیگر جلوگیری می کند
۱۵۱۹/۴
۹۳۴۹۲/۰
۸۷۴/۰
قبل از آنکه کارهای مهم انجام دهد،به من اطلاع می دهد
۶۷۰۹/۳
۹۷۰۳۵/۰
۹۴۲/۰
برای شکایت درباره ی موارد کم اهمییت زمان زیادی صرف می کند
۳۵۳۷/۳
۲۸۰۱۶/۱
۶۳۹/۱
تمایل دارد مشکلات را بزرگتر از آنچه هستند نشان دهد
۱۸۲۹/۴
۰۴۳۸۳/۱
۰۹۰/۱
بطور مداوم از این صحبت می کند که می خواهد کارش را ترک کند
۲۴۳۹/۴
۰۰۰۷۵/۱
۰۰۲/۱
همیشه بر جنبه های منفی اوضاع و شرایط نسبت به جنبه های مثبت تاکید دارد
۱۴۶۳/۴
۱۳۴۴۴/۱
۲۸۷/۱
همیشه وقت شناس اس
۳۷۸۰/۳
۷۴۷۶۸/۰
۵۵۹/۰
هرگز وقت استراحت را طول نمی دهد
۷۰۳۷/۳
۲۸۸۸۴/۱
۶۶۱/۱
وقت خود را به بطالت نمی گذراند
۸۲۷۲/۳
۳۰۱۸۳/۱
۶۹۵/۱
قوانین مقررات و رویه های بانک را مراعات می کند حتی اگر کسی بر او نظارت نداشته باشد(به عنوان مثال اگر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *